Kanalbyen Arendal

Der Arendal by ligger, var det opprinnelig syv holmer og skjær. Da Arendal utover på 1700- og 1800-tallet vokste, ble holmene bundet sammen og vannet rundt knyttet sammen av kanaler. Arendal ble et ”Nordens Venedig”. Dette kartet viser Arendal by slik den fremstod rundt 1868. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingene, T03 Gamle Arendalskart). På 1900-tallet førte behovet for bl.a. bilveier og parkeringsplasser til at kanalene og Kittelsbukt ble fylt igjen, og i dag er det få spor etter kanalbyen Arendal.

Kartet ble i sin tid tegnet av Schaaning for Stadsingeniøren i Arendal. Stadsingeniøren var forløperen til dagens kommunale tekniske etat. I 1845 ble den første alminnelige bygningsloven gjort gjeldende for alle kjøpsteder og ladesteder som ikke hadde egen bygningslov. Loven påla opprettelse av brann-, bygnings-, og reguleringskommisjoner. Kommisjonene hadde ansvar for bl.a. planlegging og regulering av byens gater og plasser. Arbeidet ble ofte ledet av en by- eller stadsingeniør, som også fungerte som sekretær for kommisjonene.

Kartet er i dag en del av kartsamlingene på KUBEN i Arendal. De fleste kartene etter Stadsingeniøren i Arendal befinner seg i arkivserien med gamle Arendalskart, og stammer fra en avlevering Stadsingeniøren i Arendal fortok i 1979. Arkivserien består både av matrikkelkart, topografiske kart, reguleringskart og tegninger som både dekker hele og deler av byen i ulike målestokker. Kartene dekker hovedsakelig tidsrommet fra rundt 1840 til 1974. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva kartsamlingene inneholder.

Kommentarfelt