Da det skogrike Agder importerte tømmer fra USA

I 1870-årene nådde byggingen av seiltreskip i Agder nye høyder. Men de gode tidene hadde en bakside. I det skogrike Agder begynte flere skogsområder å bli uttynnet. Det ble vanskelig og ikke minst dyrt å finne skipstømmer. For noen førte imidlertid tømmermangelen til nye muligheter. Muligheter som hadde sin rot i de Nordamerikanske skoger.

Skogene i Agder hadde i flere hundre år vært en viktig ressurs. Spesielt på 1800-tallet var det stor aktivitet. Behovet for trevirke i internasjonal handel og ikke minst i skipsbyggingen langs kysten, gjorde tømmeret til en lukrativ vare. Hadde en tilgang til skog, kunne en tjene gode penger. Men skogene i Agder var ikke utømmelige.

Saltrød skipsverft
Saltrød skipsverft 1894

Rovhogst og advarsler

Allerede i 1850-årene advarte amtmannen i Nedenes mot rovhogst, og i det neste tiåret ble advarslene gjentatt. I «Beretning om Rigets Oeconomiske tilstand» for årene 1861 til 1865 delte amtmannen sin bekymring.

«Jeg maa saaledes gjentagende udhæve, af hvilken gjennemgribende Vigtighed den heromhandlende Bedrift er for Amtet, men desværre er det meget at befrygte, at Skovene saavel med altfor stærk som med uforstandig Hugst ville i den nærmeste eller i alle Fald i en ikke fjern Fremtid aftage i betydelig Grad, … ».

Skogene uttynnes

Amtmannen mente det offentlige burde gå inn å gi råd til skogeierne om å begrense hogsten, men i de gode tidene var det vanskelig å begrense skogbruket. Det var jo nettopp når prisene var høye skogeierne kunne tjene gode penger på hogst. Spesielt i 1870-årene begynte tilgangen på innlandstømmer å bli utfordrende.

Tømmerfløting i Prestefossen i Gjerstad

Utfordringene førte til at det ble satt i gang flere planer for veibygging, kanaler, tømmerrenner og jernbane. Tiltak som skulle bedre transporten av tømmer ned til kysten. Men slike prosjekter kunne bli svært kostbare. I tillegg var de tidkrevende. For noen ble løsningen heller å importere tømmer fra utlandet. Flere redere i Arendalsområdet startet med import av skipstømmer fra USA. Et av rederiene var T. Thommesen & Søn.

T. Thommesen & Søn

T. Thommesen & Søn var en familiebedrift først grunnlagt i 1832 under navnet T. Thommesen. Stifteren var Thor Thommesen (1797 – 1862) som først etablerte en krambod. I 1834 ble de første skipsparter kjøpt og i løpet av de neste tiårene skulle Thommesen ha eierandeler i mange skip.

I 1860 hadde Thommesen skipsparter i 10 skuter og var blant Arendals største redere. Samme år ble sønnen Jens T. Thommesen (1835 – 1897) opptatt i firmaet og virksomheten endret navn til T. Thommesen & Søn. I tillegg til rederi drev bedriften med flere andre forretninger inkludert import av eik og såkalt pitchpine.

Import av skipstømmer fra USA

Pitchpine er en samlebetegnelse på tyngre furuarter fra det sørøstlige USA. Tømmeret er kjent for å være sterkt, værbestandig og slitesterkt, og på 1800-tallet var det kvaliteter som gjorde trevirke ettertraktet innen skipsbygging. Tømmersorten passet spesielt godt til master, rær, dekksbjelker og kjølsvin.

T. Thommesen & Søns forhandlingsprotokoll over import av pitchpine prisliste

Våren 1876 kunne en i flere aviser på Sørlandet se T. Thommesen & Søn annonsere for salg av importert pitchpine og annet skipstømmer. Firmaet hadde blant annet fått inn en last fra Pensacola og dette kunne skipsbyggere ifølge annonseringen få kjøpt billig. Responsen lot ikke vente på seg.

I følge Thommesens «Forhandlingsbog over Pitch Pine» var det Niels Tellefsen Ulltvedt fra Risøer som sikret seg den første bestillingen. Han skulle imidlertid ikke bli den eneste. De neste årene kom T. Thommesen & Søn til å forsyne mange av skipsverftene ved sørlandskysten med importert tømmer fra USA.

T. Thommesen & Søns forhandlingsprotokoll over import av pitchpine s. 1

Et kortvarig importeventyr

De gode tidene for import av pitchpine og annet skutetømmer skulle imidlertid ikke holde seg. Etter toppårene for sørlandsk skipsbygging på 1870-tallet, gikk det fort nedover. Konkurranse fra skip bygget av jern og stål, og skip drevet av damp og motor, førte til at behovet for nybygde seiltreskip sank. I løpet av få år ble de fleste verftene langs sørlandskysten avviklet. Dermed forsvant også mye av grunnlaget for import av skipstømmer bort. For Thommesen skulle handel med trelast likevel forbli en viktig del virksomhet.

Allerede i 1857 hadde Thor Thommesen sammen med sin svigersønn Julius M. Smith etablert seg som eksportører av trelast under firmaet T. Thommesen & Smith. Bedriften ble formelt oppløst i 1878, men svogerne Jens T. Thommesen og Julius M. Smith fortsatte virksomheten som etter hvert inkluderte både skogskjøp, sag, høvleri og tresliperi. I motsetning til importen av pitchpine rundt 1880, kom trelasteksporten til å foregå i flere tiår.

En protokoll med historie

På KUBEN i Arendal oppbevares imidlertid avtrykk etter T. Thommesen & Søn sin import av pitchpine i form av en forhandlingsprotokoll. Protokollen er en del av arkivet kalt DA-1313, T. Thommesen & Søn. Arkivet inneholder bl.a. kopibøker, innkomne brev, korrespondanse, og regnskapsbøker og dekker perioden fra oppstarten i 1832 til 1961. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1313, T. Thommesen & Søn 01 013, Forskjellige regnskapsprotokoller L0313
Arkiv PA-2412, Landskaps- og stedsbilder fra Aust-Agder
Aanby, Anne Tone: Skipsbyggmesterens tid Skipsbygging i Vikkilen 1750-1920. 2012
Johnsen, Berit Eide og Sætra, Gustav: Sørlandsk skipsfart 1600-1920. 2016
Aalholm, Olav Anton & Vevstad, Andreas: Handelshuset Thommesen-Smith. T. Thommesen & Søn – Smith & Thommesen. Rygene-Smith & Thommesen. 1983
Den Vestlandske Tidende 25.11.1884
Grimstad Adressetidende 06.05.1876
Nedenæs Amtstidende 27.05.1876
Beretning om Kongeriget Norges økonomiske tilstand i Aarene 1861-1855 med tilhørende Tabeller
https://no.wikipedia.org/wiki/Handelshuset_Thommesen_–_Smith besøkt 07.05.2021
https://snl.no/pitchpine besøkt 07.05.2021

Kommentarfelt