Arendals nye flyveplass

I dag ligger Sørlandets hovedflyplass på Kjevik i Kristiansand, mens Arendal lufthavn, Gullknapp i Froland, er i ferd med å realisere sine planer. Flere oppfatter utvidelsene av Gullknapp som en trussel mot Kjevik. De mener Agderfylkene er for små for to flyplasser og at de vil måtte slåss for de samme passasjerene. Konkurranse mellom Arendal og Kristiansand om flyplasser er imidlertid ikke noe nytt. På 1930-tallet jobbet både Kristiansand og Arendal med planer for en hovedflyplass for Sørlandet, og i denne skissen ser en Arendal sitt forslag til flyplass ved Sømskilen i Fjære. (Arkivref: KA0906-772o, Arendal kommune, Stadsingeniøren/Teknisk etat, Kart- og tegningsarkiv, T07 L0001).

På begynnelsen av 1930-tallet ønsket den norske stat å anlegge ett nettverk av hovedflyplasser i Sør-Norge. I den såkalte ”Landsplanen for flyveplasser” var det for Sørlandet hovedsakelig tre alternativer. Det var Mandal, Kristiansand og Arendal. Mandal kommune så sin begrensning, og kunne verken avstå tilstrekkelig grunn og ressurser til å få realisert en flyplass. I Kristiansand ble det imidlertid utarbeidet planer for flyplass på Kongsgård, mens Arendals flyplass skulle legges ved Sømskilen og Vessøya, den såkalte Vessøysletten. Det ble en hard kamp. For Kristiansand ble det argumentert med nærhet til bysentrum og militære fasiliteter, mens Arendals alternativ kunne skilte med bedre værforhold, et større potensial for fremtidig utvidelse og en lavere totalkostnad. I tillegg mente arendalittene at det ville være negativt for regionen om Arendal nok en gang skulle bli ”stillet i skyggen av Kristiansand.” Bystyrene i både Kristiansand og Arendal bevilget penger til prosjektet for å få flyplassen til sin region. For Arendal lå summen på hele 1 120 000 kroner. Til tross for gode argumenter og lovnad om pengestøtte falt valget til slutt likevel på Kristiansand. Det avgjørende skal ha vært militære hensyn. Kongsgårdprosjektet viste seg imidlertid å bli for dyrt, og flyplassen fikk sin endelige plassering på Kjevik noen år etter.

Planskissen over flyplassen ved Sømskilen er del av arkivet etter Stadsingeniøren i Arendal og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivet inneholder kart og tegninger som enten er produsert av stadsingeniøren/teknisk etat eller av andre (f.eks oppmålingsfirmaer eller ingeniørfirmaer) på oppdrag fra stadsingeniøren/teknisk etat. Arkivet strekker seg fra rundt 1863 og frem til 1973. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt