Innstilling fra Mssemediautvalet for Setesdal

Da setesdølene fikk sin egen avis

I mai 1972 ble de fem setesdalskommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle kontaktet av Kringkastingsringen. Den uavhengige medieorganisasjonen arbeidet for å fremme nynorsk og norske dialekter i mediene og mente at Setesdalsregionen manglet noe vesentlig. Nemlig massemedia. Kringkastingsringen mente at bygdeutviklingen hang sammen med informasjonsflyten i samfunnet. Siden mediebedriftene i Agder i stor grad holdt til i byene, ble bygdeperspektivet fremstilt ut fra byens tankesett. Bygdefolket ble dermed opplært til å se på seg selv og sitt hjemlige miljø ut fra et urbant perspektiv. Kringkastingsringen oppfordret formannskapene i Setesdalskommunene å sette ned et utvalg som skulle drøfte hvordan man skulle få til en fullgod organisering av informasjonskanalene i Setesdal.

Kommunene tok oppfordringen og høsten 1972 ble «Massemediautvalet for Setesdal» etablert med representanter fra alle Setesdalskommunene. Leder for utvalget var Else Marie Lønn fra Evje og Hornnes. I mars 1974 la Massemediautvalet frem sin innstilling. Utvalget konkluderte med at dersom «de indre bygdene skal overleve presset utafrå, må innlandsbygdene sjøv få betre kontroll over informasjonskanalane». Massemedieutvalet mente at første steg var at kommunene prioriterte å gå sammen om å etablere en regionalavis for Setesdal. Avisa måtte bl.a. være politisk uavhengig, kjempe mot sentralisering, gi bygdefolket god distrikts- og kommunepolitisk informasjon, arbeide for å fremme et allsidig kultur- og næringsliv i regionen samt være på nynorsk.

I juli 1974 kom et prøvenummer av avisa Setesdølen ut. Prøvenummeret ble utgitt i privat regi og var et av i alt seks nummer som kom ut det året. Den 16. oktober 1974 vedtok fellesformannskapet i Setesdal at Setesdølen skulle utgis med kommunal støtte og at 1975 skulle være et prøveår for avisa. Politikerne i Setesdal vedtok samtidig at avisa skulle ha tilhold på Bygland og bli trykt hos Dagbladet Sørlandet i Kristiansand. Massemedieutvalet skulle i starten fungere som styre for Setesdølen.

Den 25. januar 1975 kom første ordinære utgaven av Setesdølen ut. Avisa var på 8 sider med Helge Arild Bolstad som redaktør. Første driftsår gikk ikke helt etter planen. Redaktøren trakk seg før året var omme og avisa slet økonomisk. Blant annet skyldte de 60 000 kr i trykkeriutgifter. Setesdalskommunene ble bedt om å bidra med ekstrabevilginger for å holde avisa i gang. Året etter ble Sigurd Haugsgjerd ansatt som ny redaktør. Han hadde tidligere jobbet i nynorskavisa Gula Tidend i Bergen. Den økonomiske situasjonen i avisa bedret seg året etter, hovedsakelig grunnet økte annonseinntekter og flere abonnenter. I 1977 hadde Setesdølen 2 150 abonnenter og avisa hadde dermed et godt fundament for videre drift.

I over 40 år har Setesdølen vært et viktig talerør for setesdalsregionen. Redaktør for avisa har siden 1976 vært Sigurd Haugsgjerd. Han er også en av de største eierne av avisa. Setesdalskommunene var lenge med på eiersiden, men solgte seg etter hvert ut. I 2018 hadde papiravisa et opplag på 4 078 og kom ut to ganger i uken. Setesdølen har også egen nettavis.

Arkivmateriale etter Massemediautvalet i Setesdalsregionen befinner seg på KUBEN i Arendal. Arkivet omfatter bl.a. korrespondanse, møtereferater, utvalgsinnstillingen og årsrapporter. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA- 2886, Massemedieutvalget for Setesdalsregionen E01 L0001 0002
Setesdalswiki.no/wiki/Setesdølen

Kommentarfelt