Særutskrift fra herredsstyremøte i Gjerstad 27.11.1930

De harde trettiåra i Gjerstad

I oktober 1929 stupte aksjene på Wall Street-børsen i New York. Børskrakket innledet en økonomisk krise som i flere år kom til å prege en hel verden. I 1930 rammet krisen også Norge. I løpet av det kommende året falt eksporten til utlandet drastisk og arbeidsledigheten steg. Dette fikk også konsekvenser i de indre bygder, deriblant i Gjerstad.

«Jeg tillader mig og bede dig om du vil vere saa snild og lade mig faa en sedel paa 20 kroner for det er grulig smaat for mig nu til Paske … ». Dette skrev Gunsten Larsen til Gjerstad kommune før Påsken i 1931. Larsen var skogsarbeider, men som mange andre som drev med skogbruk i Gjerstad rammet krisen hardt.

Brev fra Gunsten Larsen til Gjerstad kommune 1931

Arbeidsledige skogsarbeidere

Som følge av den reduserte eksporten, falt tømmerprisene voldsomt. Lønningene ble redusert og mange skogsarbeidere ble arbeidsledige. For de som mistet jobben var konsekvensene dramatiske. Ennå fantes ingen arbeidsledighetstrygd og mange måtte søke kommunal fattighjelp. En regner med at hver fjerde husholdning i Norge måtte søke om fattighjelp minst en gang i løpet av 1930-årene.

Tømmerfløting i Prestefossen i Gjerstad

I Gjerstad vokste utgiftene til forsorgsvesenet og mot slutten av 1930 kunne det melde til herredsstyret at det var lagt ut 10 776 kroner og 45 øre til arbeidsføre personer uten arbeid. Hjelpen til hver enkelt var imidlertid mager. Skogsarbeideren Larsen i Gjerstad hadde bedt om 20 kroner, men fikk kun 15. I 1932 kom det imidlertid en regelendring som skulle gjøre forholdene for mange enda vanskeligere.

Satt til tvangsarbeid

I 1932 innskjerpet nemlig Justisdepartementet reglene for utbetaling av fattighjelp. I et rundskriv til kommunene ble reglene presisert. « … kommunenes plikt etter loven går ikke lenger enn til at hindre at vedkommende forkommer. Det kan på ingen måte kreves, og det må heller ikke skje, at vedkommende får understøttelse i sådan utstrekning at han lever på omtrent like fot med den som klarer å forsørge seg selv.»

Ble man arbeidsledig fikk en marginal hjelp, men en kunne også bli satt til å gjøre nødsarbeid. I et møte 27. november 1930 vedtok Gjerstad herredsstyre å gi kommunens forsorgsvesen fullmakt til å «plassere dei arbeidsføre som dei finn skikka for det,  – i arbeid paa fylgjande stader: 1. Steinkiling til uthus ved heradshuset. 2. Utbedring av Kveimsvegen. (fjellspr.) 3. Pukk til bygdevegane.»

Veiarbeid i Gjerstad

Veibygging og skogsarbeid

Et mindretall av herredsstyret ønsket å sikre arbeiderne en minstelønn på fem kroner, men dette forslaget falt. Forsorgsvesenet fikk myndighet til å avgjøre både antall arbeidsdager og lønn. I 1931 sysselsatte arbeidet med Kveimsvegen flere personer som fikk en dagslønn på 4 kroner og 50 øre. Vei- og bygningsarbeid var imidlertid ikke det eneste nødsarbeidet Gjerstad kommune satte i gang.

I februar 1930 ble det også gjort avtale med en skogeier om å leie skog for veddrift. Ved Strat eide Knut Holte skog som kommunen tidligere hadde brukt. Skogleien ble satt til 5 kroner per favn og skulle virksomheten gi overskudd, gikk 50 % av overskuddet til skogeieren.

Avtrykk etter flere kriser

Kriseårene på 1930-tallet omtales ofte som «de harde trettiåra», men dette var kun en av flere økonomiske kriser i mellomkrigstiden. Norge opplevde mellom de to verdenskrigene tre store kriser, der de to første kom på 1920-tallet. Den første kom i kjølvannet av første verdenskrig (1914-1918) og rammet Norge i 1921. Den neste rammet i 1926 og var en særnorsk krise ofte kalt parikrisen.

I de kommunale arkivene finnes flere spor etter krisene i mellomkrigstiden. I arkivet etter formannskapet i Gjerstad kommune, KA0911-120_05, Gjerstad kommune, Formannskapet, finnes blant annet flere saksmapper på nødsarbeid. Mappene inneholder særutskrifter av vedtak, arbeidslister, regnskap, korrespondanse med mer. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder
Arkiv KA0911-120_05, Gjerstad kommune, Formannskapet D01 L0013
Bull, Edvard: Nordmenn før oss: norgeshistorie for den videregående skolen Bind 2. 1986
https://www.norgeshistorie.no/forste-verdenskrig-og-mellomkrigstiden/1604-Krisetid.-De-harde-trettiara.html besøkt 28.05.2020
https://no.wikipedia.org/wiki/Den_store_depresjonen besøkt 28.05.2020
https://www.digitalarkivet.no/census/person/pf01036546000149 besøkt 28.05.2020

Kommentarfelt