Flyplassen på Hove

Sommeren 1956 mottok Konrad Magnus Havig, rådmann i Arendal kommune, en brevkopi fra ordfører i Tromøy kommune Christian Stray. Brevet var stilet til Luftfartsdirektoratet og omhandlet en mulig flyplass på Tromøy. Stray hadde hatt besøk av løytnant og flyver Ivar Mellesdal. Mellesdal kunne meddele at han og flere av hans kolleger anså Tromøy som det mest ideelle stedet for en flyplass for Arendal. Havig tok saken videre og et år etter forelå det en skisse over en mulig flyplass på Hoveodden. Utfordringene stod imidlertid i kø. Flyplassen ville komme i konflikt med et viktig naturområde. I tillegg var lengden på rullebanen begrenset til en drøy kilometer. Skulle den forlenges måtte en fylle ut i sjø og dette var svært kostbart. Det nasjonale flyplassutvalgets innstilling i 1964 satte også en stopper for prosjektet, da en flyplass for Arendalsområdet ikke kom med på listen over prioriterte prosjekter som staten ønsket å finansiere. (Arkivref: KA0906-772o, Arendal kommune, Stadsingeniøren/Teknisk etat, Kart- og tegningsarkiv T14).

Konrad Magnus Havig(1905-1996) ble født på Herøyholmen i Nordland og var sønn av ingeniør Einar Havig og Anna Cathrine Hansen. I 1928 ble Havig ferdig utdannet jurist. Etter å ha arbeidet som sakførerfullmektig og etter hvert dommerfullmektig, ble han i 1932 ansatt som sekretær for ordføreren i Arendal. I 1934 ble han ansatt som rådmann i samme by, og hadde denne stillingen frem til 1975. Han fungerte også som byens ordfører i en kort periode i 1941. Havig satt også i en rekke styrer og utvalg i Arendal, blant annet som formann i havnestyret og fattigstyret.

Skissen og dokumentene vedrørende flyplassen på Hove er del av kart- og tegningsarkivet til Stadsingeniøren i Arendal og befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Arkivserien består blant annet av topografiske kart, reguleringskart og tegninger av ulike bygg og anlegg. Arkivet strekker seg fra 1865 og frem til 1973. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert beskrivelse av hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt