Ibsens mystiske konto

I 1852 ble det i Grimstad Sparebank opprettet en innskuddskonto. Navnet på kontoinnehaveren var ingen ringere en Student Henrik Ibsen. Innskuddet var på 2 spesidaler, som tilsvarer en 600 kroner i dagens verdi. Ibsen reiste som kjent fra Grimstad i 1850, så hvorfor opprettet Ibsen en konto i Grimstad Sparebank to år etter han var reist fra byen? Vi finner dessverre ikke mye informasjon om hvorfor denne mystiske kontoen ble opprettet, så vi kan kun spekulere. Vi vet at Ibsens sjef og læremester, apoteker Lars Nielsen, også var bankens kasserer i 1852. Det er nok sannsynlig at det har vært Nielsen som opprettet kontoen i Ibsens navn. Kanskje var det noen i byen som skylte Ibsen penger? Eller var det apotekeren selv Ibsen hadde penger til gode hos? Kanskje var det blitt solgt noen eksemplarer av Catilina, skuespillet Ibsen skrev i Grimstad under pseudonymet Brynjolf Bjarme i 1850. I april 1853 ble kontoen avsluttet. Dette gjør det enda mer underlig, da Ibsen var på studiereise i utlandet. (Arkivref: PA-1139, Grimstad Sparebank).

Grimstad Sparebank ble opprettet i 1841, en tid da flere av landets lokale sparebanker så dagens lys. Banken kom da Grimstad var i ferd med å ekspandere. Skipsbygging og skipsfart gav rikdom til byens borgere og skapte et behov for en lokalbank. Det var byens borgerskap og handelsmenn som hadde konto i banken. Ser vi på de første opprettede innskuddskontoene finner vi igjen navnet på mange av byens ledende menn og kvinner. Arbeiderne hadde nok lite penger å sette inn i banken på 1800-tallet. Det var ikke uvanlig at deler eller hele lønnen ble utbetalt i varer, og det var sjelden penger igjen å spare etter at utgiftene til mat, husvære og brensel var betalt. Som flere andre lokale sparebanker, som Fjære Sparebank og Eide Sparebank, fusjonerte Grimstad Sparebank med flere andre banker til det som i dag er Sparebanken Sør.

Kontoboken er en del av arkivet etter Grimstad Sparebank og oppbevares på KUBEN i Arendal. Arkivet består hovedsakelig av protokoller som dekker perioden  fra bankens tidligste år, og frem til fusjonen med Sparebanken Sør. Bankens arkiver er tilgjengelig på KUBENs lesesal., men med restriksjoner for arkivmaterialet yngre en 60 år. Dette er gjort av personvernhensyn. Arkivet er registrert på arkivportalen.no.

Kommentarfelt