Redningen for Risørs uheldige sjømenn

4. april 1877 dro barken «Orfeus» fra Risør ut fra havnen i Baltimore i USA. Skipet skulle videre til Hamburg og var lastet med petroleum. Reder for barken var J. W. Prebensen og kaptein om bord var O. S. Jensen. «Orfeus» kom imidlertid aldri til Hamburg. Ved Hampton Roads, rett sør for Baltimore, gikk barken på grunn og like etter ble skipet rammet av en voldsom storm. «Orfeus» gikk ikke ned, men den ble liggende full av vann. 22. april ble barken innbrakt til Norfolk. Skipet var for skadet til å kunne fortsette reisen, men lasten var like hel. Verre var det med kapteinens personlige eiendeler. Kaptein Jensen anslo verdien på de tapte tingene til hele 870 kroner. Heldigvis var han medlem av «Risørs Skipperforenings Assurance Indretning» og kunne dermed ha håp om å få erstattet noen av verdiene han hadde tapt. Det fikk han også. 23. juni samme år hadde foreningen møte i Risør for å diskutere kapteinens krav om erstatning. I forhandlingsprotokollen deres finner en svaret. Kaptein Jensen ble i henhold til vedtektene tildelt en erstatning på 232 kroner og 64 øre. Seilskuteskipperen overlevde dramatikken med «Orfeus», men langt i fra alle var like heldige og i forhandlingsprotokollen finner en eksempler på nettopp det. I tillegg til utbetalinger til sjøfolk med erstatningskrav, finner en i protokollen oppført flere enker som fikk bidrag som følge av deres ektefellers bortgang. (Arkivref: PA-2799, Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør A L0001).

«Risørs Skipperforenings Assurance Indretning» ble stiftet 26. mars 1820 under navnet «Understøttelses Indretningen for Uhældige Søemænd i Østerrisøer Bye og Tolddistrikt». Foreningen var ment som en privat sykeforsikring og gjensidig understøttelsestiltak for lokale sjømenn og deres etterlatte. Ved stiftelsen ble rederne oppfordret til å gi 1/2 shilling for hver lest fartøyet målte, samtidig som mannskapene ble oppfordret til å gi bidrag basert på hyrebeløp. Alt var frivillig. Etter planen av 1832 ble foreningen styrt av to skipsredere, valgt av skipsredere og sjømenn for et år av gangen. Bestyrelsen skulle sørge for at det var en kontantbeholdning på 20 spesidaler. Var beholdningen større, kunne det lånes ut på to måneders veksler. Foreningen byttet navn flere ganger. I 1842 endret den navn til «Østerrisøer Byes og Sønneløv Sogns Understøttelseskasse for Uhældige Søemend». I 1854 ble kassen delt. Offiserende forble i foreningen, mens det øvrige manskapet gikk ut og ble senere medlem av Arbeiderforeningens understøttelseskasse. Foreningen endret samtidig navn til «Østerrisøer Byes og Sønneløv Sogns Understøttelseskasse for Skibsførere og Styrmend». I 1872 endret den igjen navn til «Risørs Skipperforenings Assurance Indretning». Understøttelseskassen fortsatte sin virksomhet helt frem til 1958, da generalforsamlingen vedtok å oppløse kassen. Årsaken var få medlemmer.

Forhandlingsprotokollen til «Understøttelseskassen for uheldige sjømenn i Risør» befinner seg i dag på KUBEN i Arendal. Protokollen dekker årene fra oppstarten i 1832 og går frem til 1890. Forhandlingsprotokollen ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. Arkivet gir et unikt innblikk i en av de tidlige forsikringsordningene for sjøfolk og ikke minst hvilken risiko det var å seile til sjøs i seilskutetiden på 1800-tallet. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. Du finner hele protokollen digitalisert på digitalarkivet.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt