Arendals diskusjonsforening sin journal 1911 til 1921 s. 1

Arendals Diskusjonsforening og kvinnenes kamp for å bli hørt

På begynnelsen av 1900-tallet var kampen om kvinnelig stemmerett i Norge i ferd med å bli vunnet. Kvinners kamp for å bli hørt var imidlertid langt i fra over. 26. april 1911 ble Arendals Diskusjonsforening etablert. Formålet var blant annet å øve Arendals kvinner i diskusjon, logisk tenkning samt å utvikle deres «selvstendighet i meninger».

De første kvinnelige diskusjonsforeningene ble etablert i Norge i 1880-årene. Formålet var å øve kvinnene i å tale til forsamlinger og ikke minst å øve dem på å diskutere. At foreningene dukket opp akkurat da, var ikke tilfeldig.

Lenge hadde idealet vært at kvinner skulle sees og ikke høres. Kvinner hadde i liten grad adgang til utdannelse og de fleste yrker var forbeholdt menn. Kvinner hadde heller ikke stemmerett ved politiske valg, og uten stemmerett var det lite håp om endring. Kampen om stemmerett ble derfor en svært viktig kampsak.

I 1885 ble Kvinnestemmerettsforeningen stiftet med Gina Krog som formann. Kampen for kvinnelig stemmerett skulle bli både hard og lang. I 1890 kom spørsmålet om kvinners stemmerett opp i Stortinget for første gang, men saken ble nedstemt. På 1890-tallet oppstod det også interne uenigheter og i 1898 ble Landskvindestemmeretsforeningen stiftet som et nytt alternativ. Omtrent samtidig begynte arbeidet å bære frukter.

Ved kommunevalget i 1901 kunne velstående kvinner over 25 år gi sin stemme og i 1907 kunne de samme kvinnene også gi sin stemme ved stortingsvalg. I 1910 ble allmenn stemmerett for kvinner ved kommunevalg innført og året etter møtte Anna Rogstad på Stortinget som første norske kvinne. Kampen om kvinnelig stemmerett var i ferd med å vinnes.

I Arendal ble lokallaget til Landskvindestemmeretsforeningen i en generalforsamling vedtatt nedlagt 31. mars 1911, men ikke alle ville avslutte å arbeide for kvinners rettigheter. I samme møte tok noen av medlemmene initiativ til å samle underskrifter for å få stiftet en ny forening. Underskriftskampanjen førte til hele 90 underskrifter og en snau måned etter, 26. april 1911, ble det holdt konstituerende møte i Arendals Diskusjonsforening.

Arendals diskusjonsforening sin journal 1911 til 1921 s. 1

Formålet til foreningen skulle blant annet være å «opta aktuelle spørsmaal til diskusjon» samt «søke utviklet logisk tænkning og selvstendighet i meninger». Foreningen var forbeholdt kvinner over 18 år, og det kostet 1 krone i årlig kontingent. Som første formann valgtes Hanna Dorothea Jæger Jensen.

Hanna Dorthea Jæger Jensen
Hanna Dorothea Jæger Jensen

Jæger Jensen var en av Norges første kvinnelige leger og aktiv i kvinnekampen. I foreningens første møte holdt hun et velformulert foredrag om «lykken» til stor begeistring fra forsamlingen. Gjennom de neste årene ble det holdt en rekke foredrag i foreningens regi og flere av foredragsholderne var kjente kvinner som Marie Michelet, Gina Krogh, Othilie Tonning, Katti Anker Møller og Thit Jensen Fenger. Etter hvert foredrag var det åpen diskusjon og noen temaer engasjerte mer enn andre.

I 1913 holdt Kristine Holst fra Moss et foredrag om statsråd Castbergs lovforslag om at navne- og arveretten til barn født utenfor ekteskap skulle følge far. Holst var sterkt kritisk til forslaget og foredraget hennes skapte stort engasjement.

Engasjementet i Arendals diskusjonsforening fortsatte i flere tiår, men på 1970-talet begynte det å gå nedover. Manglende oppslutning og dårlig økonomi skapte problemer, og i 1975 ønsket ingen å påta seg formannsvervet. I årsmøte 22. april 1976, etter 65 års virke, ble foreningen enstemmig vedtatt nedlagt.

På KUBEN i Arendal oppbevares imidlertid deler av denne historien i form av et arkiv etter Arendals diskusjonsforening. Arkivet er en del av samlingen kalt PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å og inneholder blant annet flere møtebøker og regnskap. Arkivet strekker seg fra foreningens oppstart i 1911 og frem til avviklingen i 1976. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal. Foreningens første protokoll er digitalisert og tilgjengelig på digitalarkivet.no.

Skrevet av Gaute Christian Molaug, arkivar og formidler ved Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv: PA-1059, Samling av foreningsarkiv. A-Å F L0009
Arkiv: PA-2418, Portrettsamlingen
Låg, Torbjørn: Diskusjonsforeningen i Arendal: «Kvinnesak og kulturfremskritt». Agderposten 10. desember 1983
https://www.kvinnehistorie.no/tidslinje besøkt 04.03.2021
https://www.kvinnehistorie.no/artikkel/t-931 besøkt 04.03.2021
https://lokalhistoriewiki.no/wiki/Hanna_Jæger_Jensen besøkt 04.03.2021

Kommentarfelt