Fylkeshuset på Fløyheia i Arendal 1977

Et Soria Moria slott på Arendals tak

Våren 1977 kunne endelig flere fylkeskommunalt ansatte og statsansatte i Aust-Agder fylke flytte inn i et flunkende nytt bygg. Det hadde gått nærmere ti år siden spørsmålet om å reise et administrasjonsbygg for fylkets institusjoner hadde blitt reist. Nå var det endelig blitt en realitet.

Arkitekten hadde navngitt bygget ”Oppe mellom tuene”, men det nye fylkeshuset skulle gå under flere navn. «Så står det da endelig klart – det nye fylkeshuset oppe på selveste Arendals «tak» – som med sin høyst karakteristiske arkitektur og strålende flotte beliggenhet, uvegerlig fører tankene hen både på middelalderens ridderborger og eventyrets Soria Moria slott.» Slik beskrev Kristen Taraldsen det nye fylkeshuset i Fædrelandsvennen 27. april 1977.

Fylkeshuset i Arendal

Bygget var tegnet av arkitekt Harald Ramm Østgård fra Oslo og hovedentreprenør var Brødrene Reme. Den nye storstuen målte 6 500 kvadratmeter og hadde en prislapp på 26 millioner kroner.

Selve bygget bestod av tre blokker plassert i en u-form med et torg i midten. Fasaden bestod av brent teglstein, mens innvendig preget hvitmalt røff murstein. Fylkeshuset i Arendal ble formelt innviet 13. september 1977, men allerede på vårparten var bygget ferdig og innflyttingen i gang. De første som flyttet inn var en forholdsvis ny etat.

Inngangen til fylkeshuset i Arendal

På 1960- og 1970-tallet hadde fylkeskommunen gjennomgått flere reformer, og først i 1976 hadde den «moderne» fylkeskommunen blitt etablert med en fylkesrådmann som øverste sjef for administrasjonen. I Aust-Agder hadde fylkesrådmann Kristian Gundersen og hans stab siden 1. juli 1976 holdt til i leide lokaler i Grand-gården. Våren 1977 ble fylkesrådmannen de første som tok det nye bygget i bruk, men de var langt ifra de eneste.

I alt 120 offentlige tjenestemenn fordelt på 14 fylkeskommunale og statlige etater skulle inn i det nye fylkeshuset. I tillegg til fylkesrådmannen skulle den nye storstuen huse fylkets bygge- og eiendomsavdeling, utbyggingsavdelingen, fylkesskolesjefen, fylkeskassereren, fylkesrevisjonen, fylkesforsyningsnemnda, sykehussjefen, kulturadministrasjonen, fylkestrafikksjefen og fylkestannlegen. Videre flyttet flere statlige etater inn. Fylkesmann Ebba Lodden og hennes stab, samt fylkeslegen og fylkeskartsjefen, tok alle plass i fylkeshuset. Etter noen måneders bruk kunne fylkesrådmann Gundersen til Agderposten 10. august 1977 melde, at fylket hadde fått et «godt og funksjonelt» fylkeshus. Men ikke alt skulle bli som forventet.

Kantinen i fylkeshuset i Arendal

Samtidig med byggingen av fylkeshuset, ble det også bygget en heis i fjellet like ved. Den såkalte tunnelheisen skulle blant annet frakte ansatte og besøkende fra Torvet og opp til fylkeshuset. Tekniske problemer, hærverk og manglende vedlikehold førte imidlertid til at heisen ble et mareritt for både heisbrukere og Arendal kommune som hadde driftsansvar.

Det nye fylkeshuset ble planlagt i to byggetrinn. Det første stod ferdig i 1977, men det andre lot vente på seg. Byggeprosjektet ble finansiert av Den kommunale Landspensjonskasse (KLP). Videre ble det etablert et kommunalt aksjeselskap kalt Fylkeshuset A/S som skulle drifte bygget. Alle etatene som ville flytte inn i det nye bygget måtte betale husleie, men ikke alle synes leien var lav nok. Aust-Agder Landbruksselskap valgte å bli værende i Aust-Agder Sparebank sine lokaler. Det samme gjorde Aust-Agder Vegvesen. Det gikk likevel ikke mange år før spørsmål om utbygging dukket opp.

På begynnelsen av 1980-tallet var det spesielt Fylkesmannen i Aust-Agder som trengte mer kontorplass. Fylkesmannsembetene skulle blant annet utvides med egne miljøvernavdelinger. For Aust-Agder ble det plutselig behov for rundt 400 kvadratmeter til nye kontorlokaler. Kapasiteten på fylkeshuset var allerede sprengt og også flere andre etater trengte mer plass. Dermed ble planene for fylkeshusets andre byggetrinn trukket frem igjen og to tilbygg kalt Blokk D og Blokk E ble påbegynt. Påbyggingen hadde en estimert kostnad på 27,5 millioner kroner og ville gi et areal på vel 1 500 kvadratmeter. Denne utbyggingen var imidlertid ikke tilstrekkelig.

Fylkestingssalen i fylkeshuset i Arendal

Allerede 17. januar 1983 vedtok et samlet fylkesutvalg å henstille Fylkeshuset A/S til å oppføre enda et tilbygg. Tilbygget fikk navnet Blokk F, var kostnadsberegnet til 7 millioner kroner og ville utgjøre et areal på rundt 950 kvadratmeter. I 1986 var byggene ferdig.

De neste tiårene kom Fylkeshuset på Fløyheia til å fungere som fylkets politiske og administrative sentrum, men sommeren 2017 skulle det norske Stortinget gjøre et vedtak som skulle for store konsekvenser for Aust-Agders storstue.

Da politikerne bestemte å bygge et storstilt fylkeshus på Fløyheia, var det ifølge Kristen Taraldsen med en baktanke. Det nye bygget skulle fungere som en garantist mot fremtidige fremstøt mot å sammenslå de to Agder-fylkene. 40 år senere var det tydelig at den garantien var gått ut på dato. 8. juni 2017, etter en årelang prosess, vedtok Stortinget å slå sammen fylkeskommunene i Aust-Agder og Vest-Agder.

Etter en politisk dragkamp ble det besluttet at Kristiansand skulle bli fylkeshovedstad i det nye fylket. Dermed kom store deler av fylkeskommunen i gamle Aust-Agder til å flytte ut av fylkeshuset i Arendal. Det samme gjorde Fylkesmannen i det sammenslåtte Agder. De skulle ha tilhold i Arendal, men etter en anbudsprosess valgte de å bli en del av den nye Fløybyen et steinkast unna. Dermed hadde det gamle fylkeshuset mistet sin hovedfunksjon.

På KUBEN i Arendal oppbevares viktige deler av fylkeshusets historie. I arkivet etter Fylkeshuset A/S, KA0900-135, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset A/S, ligger blant møtebøker, korrespondanse, avtaler og foto. I arkivet etter fylkeskommunens bygge- og eiendomsavdeling, KA0900-710, Aust-Agder fylkeskommune, Bygge- og eiendomsavdelingen, ligger også fylkeshusets arkitekttegninger. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Begge arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0900-135, Aust-Agder fylkeskommune, Fylkeshuset A/S Y1, Diverse saker L0030, Foto fylkeshuset
Kristensen, Yngve Schulstad, Molaug, Gaute Christian og Sannæs, Lena: Avtrykk fra Aust-Agders historie 2018
Agderposten 11.05.1977
Fædrelandsvennen 27.04.1977, 12.08.1981, 18.01.1983
https://no.wikipedia.org/wiki/Agder besøkt 07.06.2021
https://no.wikipedia.org/wiki/Fylkeskommune besøkt 21.05.2021

Kommentarfelt