Forsikringspionérene i Oksefjorden

Den 7. februar 1806 tegnet 24 redere fra strekningen Lyngør til Arendal seg som forsikringstakere for til sammen 29 skip i Norges første gjensidige forsikringsselskap, Oxefjordens indbyrdes assuranceselskab. Foretaket som ble etablert på Borøy utenfor Tvedestrand, hentet navnet fra Oksefjorden, som ligger ved innløpet til byen. Hensikten med foretaket var at ”enkel medlem vilde vorde befriet fra den sørgelige forfatning at se sig ruinert”. Selskapet ble samtidig landets første sjøforsikringsselskap. En av stifterne var jernverkseier og nasjonsbygger Jacob Aall, som forsikret briggen Enigheden.

Jacob Aall

Frem til etableringen av Oxefjordens indbyrdes assuranceselskab hadde norske redere vært nødt til å forsikre last og skip i utlandet. Det var imidlertid vanskelig å få full risikodekning i et selskap. I tillegg krevde de utenlandske selskapene høye premier. Mange norske redere valgte derfor å seile uforsikret. Grunnlaget for assuranseselskapet baserte seg på gjensidighetstanken. Ved å stå sammen, ville man fordele risikoen ved forlis eller skader på skip. Inspirasjonen til å danne et eget forsikringsselskap basert på gjensidighet ble hentet fra England og Tyskland. Alle forsikringstakerne var medlemmer og eiere, og måtte i prinsippet svare for selskapets forpliktelser.

Anne Birgitte Marie

Assuranseselskapet ble godt mottatt og vokste i løpet av sitt første virkeår. Allerede i desember 1806 omfattet det en tredjedel av distriktets tonnasje. Denne medlemsveksten fikk en brå stopp høsten 1807, da Danmark-Norge valgte Napoleons side i krigen med Storbritannia og Sverige. Konflikten førte til at kun et begrenset antall skip forlot havn. Siden skip som lå i opplag ikke betalte premie, falt mye av grunnlaget for selskapets virke bort. Allerede i 1808 opphørte derfor forsikringsvirksomheten i selskapet. Det ble endelig avviklet i 1819.

Det skulle gå nærmere 30 år før de første levedyktige skipsforsikringsselskapene dukket opp. Et av de første og senere største dukket opp kun noen nautiske mil sør for Borøya. Nemlig i Arendal i 1837. Skibsassuranceforeningen i Arendal, også kjent som «Skibsen» dannet grunnlaget for landsdelens sterke posisjon innenfor sjøforsikring. «Skibsen» skulle være med på å danne grunnlaget for den eventyrlige veksten Arendal fikk innen skipsfart siste halvdel av 1800-tallet. I 1860 ble også Arendals Søforsikingsselskab etablert.

Selv om Arendal i dag ikke har samme posisjon innen skipsfart, så har byen fortsatt en viktig betydning innen sjøforsikring. En av verdens største sjøforsikringsselskap, GARD, har hovedkvarter i byen. Og i likhet med ”Oxefjordens indbyrdes assuranceselskab” er GARD også tuftet på gjensidighetstanken.

Protokollen etter Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab utgjør arkivet PA-1060a – Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Hele protokollen er digitalisert og tilgjengelig på digitalarkivet.no. På arkivportalen.no kan du få en oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. I podcasten «De hvide Seil» kan du høre mer om sjøforsikring og forlis.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen, arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
PA-1060a Oxefjordens indbyrdes Assuranceselskab

Kommentarfelt