Brev fra Johan Ernst Gunnerus Krog til Søren Georg Abel 27. juli 1810 utsnitt

Innvielsen av Vegårshei kirke i 1810 – et geistlig kalas uten «pattebørn»

Sommeren 1810 var det stor aktivitet på Vegårshei. Bygdas nye kirke skulle innvies. I flere uker hadde sogneprest Søren Georg Abel planlagt høytidsdagen. Det hadde ikke vært uten utfordringer. De tilreisende måtte få kost og losji. I tillegg ble det stilt krav til menigheten. En ønsket ikke at høytidsdagen skulle bli forstyrret av ammende og skrikende barn.

Den nye kirken på Vegårshei ble vedtatt bygd i 1805. Sogneprest Abel, far til den etter hvert så kjente matematikeren Niels Henrik Abel, var en av ildsjelene bak det nye kirkebygget. Kirken stod ferdig allerede i 1808, men først i 1810 skulle den formelle innvielsen finne sted. Abel ønsket at biskopen skulle være med på å innvie den nye kirken. Det skulle vise seg å bli vanskelig.

Vegårshei kirke rundt 1900. Foto: Magnus Løvfold
Vegårshei kirke rundt 1900. Foto: Magnus Løvfold

Biskopen melder forfall

Samme år som kirken på Vegårshei ble vedtatt bygd, ble Johan Michael Keyser (1749-1810) innsatt som ny biskop i Christiansand stift.

Den nye biskopen skal ha vært svært syk under sin bispetid. Om det var sykdom som var årsak til at han ikke kunne delta på innvielsen av den nye kirken på Vegårshei, vet vi ikke. Biskopen gav uansett oppdraget med å innvie kirken til sognepresten i Arendal, Johan Ernst Gunnerus Krog.

Johan Ernst Gunnerus Krog. AAM.B.0051
Johan Ernst Gunnerus Krog. AAM.B.0051

I et brev til sin kollega Abel 27. juli 1810 delte Krog den dårlige nyheten. «Siden vor seeneste Samtale har jeg fra Biskoppen modtaget Ordre under 23 hujus at forrette Kirkevielsen paa Veegaardsheÿen paa hans Vegne – hvad siger Du nu – Næppe er budskabet dig behageligt – men det same skulle dog engang skee.»

Et geistlig kalas

Selv om biskopen ikke kunne komme, mente Krog det likevel kom til å bli en uforglemmelig seremoni.

Biskopen hadde nemlig også gitt ordre om at samtlige prester i prostiet skulle bistå ved innvielsen. Ifølge Krog ville Abel få «et gejstligt Callas paa Heÿen – hvis Liige aldrig før existerede».

Samtidig ville Abel få nok av oppgaver. Krog ønsket at Abel skulle være den åndelige seremonimester. I tillegg måtte han sørge for kost og losji for de reisende gjestene. Det gjaldt ikke minst for Krog selv.

Brev fra Johan Ernst Gunnerus Krog til Søren Georg Abel 27. juli 1810 s. 1

Ønske om kost og losji

«Jeg indseer meget godt at dette alt vil medføre Bryderie for dig og din Kone den Dag – men Jeg kunne ikke forekomme det thi Jeg troer du er gallant nok til at besørge os noget Mad der oppe thi den vi kunne bringe med bliver efter Transporten ikke god.»

I sitt brev presiserte Krog også at det vel måtte bestilles losji på de nærmeste gårdene. Selv ønsket han en seng i Abels prestestue. « … formodentlig faar du vel en Seng til ind i din Prestestue – hvor da du og jeg kan være til sammen allene naar vi ville som de der bære Forretningens Bÿrde.»

Krog ønsket også å vite hva Abel tenkte om selve innvielsen. «Men hvad skal vi nu tale om ved den Anledning – da Du og Jeg skal vexelvis føre Ordet – og hvilken Text skal lægges til Grund». Samtidig gav Krog sin kollega noen formaninger. Han hadde nemlig preket for menigheten på Vegårshei tidligere, og det hadde ikke kun vært en fornøyelse.

Ingen ammestue for «Pattebørn»

Før Abel ble innsatt som sogneprest etter sin far Hans Matthias Abel, skal Krog har vært på Vegårshei og vikariert. Det var noe han husket godt. «Endu erindrer Jeg grandt den Støÿ af skrigende Unger da jeg forrettede der i Vacancen efter din Fader».

Støy fra skrikende unger var noe Krog ikke ville ha noe av ved den forestående kirkeinnvielsen. « … det maatte bekiendgiøres Menigheden at denne og anden Støy taales ikke den Dag».

Videre måtte menigheten få tydelig beskjed om «at Pattebørn blive Hiemme thi det er Kirke og ikke Ammestue vi ville have indviet.» Noen uker senere var kirken klar til å innvies.

Kirken innvies

19. august 1810 ble den nye kirken på Vegårshei endelig innviet. Til stede var naturligvis både Krog og Abel.

Begge holdt tale. Krog innviet kirken på Biskopens vegne, mens Abel blant annet takket menigheten. Det var i stor grad deres penger som hadde sørget for det nye kirkebygget.

«Elskede Vegårdsheiens Menighed! Det geråder dig aldeles til Hæder, at du med Velvilje og Enighed har Sørget for, at dette Huus, hvor Guddommen høitidelig skal påholdes, også i henseende til det Udvortes svarer til sin Hensigt.» En avskrift av Abels tale oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Det samme gjør Krog sitt brev til Abel i forkant av innvielsen.

Krog sitt brev på KUBEN

Krog sitt brev til Abel 27. juli 1810 er del av samlingen kalt PA-1319, Lokalia. I dette arkivet finnes flere dokumenter knyttet til Vegårshei kirke deriblant flere brev, regnskap og avisutklipp. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-1319, Lokalia F L0224, PA-2412.L9.114
Bjorvatn, Øyvind: Vegårshei kjørke. 200 år. I tro, håp og kjærlighet. 2008
https://no.wikipedia.org/wiki/Johan_Michael_Keyser besøkt 01.09.2023

Kommentarfelt