Rasjoneringskort for bensin og diesel 1974

Oljekrisen i 1973/1974 – da en måtte søke kommunen om å få drivstoff

19. januar 1974 sendte J. Knudsen & Co i Arendal en søknad til forsyningsnemnda i Arendal kommune. Søknaden gjaldt tillatelse for kjøp av diesel til firmaets lastebil. For å få kjøpt drivstoff måtte en ha kommunens tillatelse. Verden var nemlig rammet av en oljekrise. En krise som hadde sitt utspring i en krig i Midtøsten.

6. oktober 1973 ble Israel angrepet av egyptiske og syriske styrker. Formålet var å gjenerobre landområder som Israel hadde tatt under Seksdagerskrigen seks år tidligere. Angriperne kom raskt på offensiven, men Israel slo etter hvert hardt tilbake. Krigen, som i ettertid har blitt omtalt som Yom Kippur-krigen, Ramadan-krigen og Oktoberkrigen, skulle få store konsekvenser for internasjonal politikk. Den skulle også føre til en verdensomspennende energikrise.

Maria-brønnen
Maria-brønnen

 

Et oljeproduserende Midtøsten

Etter andre verdenskrig (1939-1945) økte verdens oljeproduksjon voldsomt. En stor del av oljen kom fra Midtøsten, mens mesteparten av oljen ble eksportert til vestlige land. I 1960 etablerte Iran, Irak, Kuwait, Saudi-Arabia og Venezuela organisasjonen OPEC. Formålet var å samordne landenes oljepolitikk.

Åtte år senere ble en lignende organisasjon stiftet for kun arabiske oljeproduserende stater. Organisasjonen ble kalt OAPEC. Under konflikten mellom Israel og nabostatene i 1973, kom begge disse organisasjonene til å forsøke å påvirke utfallet.

Oljeboikott som våpen

Under konflikten ble Israel støttet med våpen fra USA. Araberstatene fikk på sin side våpenstøtte fra Sovjetunionen. I tillegg fikk de støtte fra de oljeproduserende landene i Midtøsten.

OAPEC besluttet under krigen å stanse sine oljeleveranser til land som støttet Israel. Dette gjaldt spesielt USA, men også europeiske land som Nederland ble rammet. Samtidig ble det besluttet å redusere oljeproduksjonen med 5 % hver måned inntil Israel trakk seg ut av de arabiske områdene landet hadde tatt under Seksdagerskrigen.

OPEC ble med på aksjonen. Dermed stod den vestlige verden overfor en oljeboikott som skulle få alvorlige konsekvenser.

Arendal sentrum rundt 1971. Foto: Hoff
Arendal sentrum rundt 1971. Foto: Hoff

Dyrtid og økonomisk krise

25. oktober 1973 ble det inngått våpenhvile mellom Israel og nabostatene. Konflikten var likevel ikke løst, og oljestatene i Midtøsten fortsatte sin aksjon.

Boikott og reduksjon av oljeproduksjon førte til at prisene på oljeprodukter økte voldsomt. Mange land opplevde dyrtid og økonomiske nedgangstider.

Mangel på olje førte også til at flere land måtte iverksette drastiske tiltak. Det gjaldt også Norge.

Forskrifter om rasjonering av bensin og autodieselolje fra 25. januar 1974

Rasjonering av bensin og diesel

Fra 5. desember 1973 ble det i Norge forbudt å kjøre med privatbil i helgene. Resultatet ble mange tomme bilveier. Samtidig arbeidet Departementet for handel og skipsfart med å innføre rasjonering av bensin og diesel.

Brev fra Fylkesmannen i Aust-Agder til ordførerne i fylket 07.12.1973 s. 1

I slutten av november 1973 forelå det nye forskrifter for kjøp av bensin og diesel. For å få kjøpt disse oljeproduktene i Norge måtte en ha et eget rasjoneringsbevis. Rasjoneringsbevisene ble tildelt etter søknad.

Rasjoneringskort for bensin og diesel 1974

De som kunne tildele rasjoneringsbevis var Departementet for handel og skipsfart, organer bestemt av departementet samt de kommunale forsyningsnemndene.

De kommunale forsyningsnemndene var blitt etablert i 1939. De hadde fått som oppgave å sikre forsyningen av de mest nødvendige forbruksvarene. Nå fikk de i oppgave å behandle søknader om bruk av bensin og diesel. I Arendal fikk forsyningsnemnda  mange søknader til behandling.

Søknad om drivstoff fra J. Knudsen & Co 19.01.1974

Mange søknader

Byggefirmaet J. Knudsen & Co var en av flere som søkte om bruk av drivstoff. I sin søknad begrunnet de behovet.

«Vår Hanomag lastebil m/kran går i full drift alle ukens 6 dager med transport av byggevarer til våre kunder, samt med innkjøring av varer fra brygge, bane, buss.»

I tillegg til bedrifter, behandlet forsyningsnemnda i Arendal også søknader fra offentlig ansatte, og ikke minst privatpersoner. 25. januar 1974 skulle forskriften om rasjonering av bensin og diesel tre i kraft. Mange rasjoneringskort var allerede fylt ut og flere søknader var under behandling. Likevel ble det ingenting av den varslede rasjoneringen.

Rasjoneringen som aldri kom

23. januar 1974 vedtok regjeringen å utsette innføring av rasjonering med to uker. Forsyningssituasjonen hadde bedret seg, men krisen var fortsatt ikke løst. En uke senere meldte regjeringen at rasjoneringen var utsatt på ubestemt tid. Samtidig ble også kjøreforbudet i helgene opphevet.

I mars 1974 avsluttet oljeorganisasjonene sin aksjon. Oljemarkedet stabiliserte seg. Dermed ble det ingen landsomfattende rasjonering på bensin og diesel i Norge. Likevel kom oljekrisen til å få store ringvirkninger.

En endret verden

Oljeaksjonen førte til at araberstatene steg frem som en politisk maktfaktor verdenssamfunnet måtte ta større hensyn til. Samtidig førte krisen til at flere industriland endret sin energipolitikk.

Kjernekraftutbyggingen skjøt fart og oljeleting utenfor Midtøsten ble intensivert. Flere land opplevde fortsatt økonomisk tilbakegang, og for noen næringer skulle oljekrisen få store langvarige konsekvenser.

I Norge hadde tankfart vært en av bærebjelkene i den norske handelsflåten. Oljekrisen ble en katastrofe for norsk tankfart. Uten noen olje å frakte, gikk mange av de norske tankskipene i opplag. Flere rederier fikk store økonomiske problemer. Noen av dem la ned driften og kom aldri i gang igjen.

Oljekrisen på KUBEN

På KUBEN i Arendal finner en flere avtrykk etter oljekrisen i 1973/1974. I arkivet etter forsyningsnemnda i Arendal kalt KA0906-1230, Arendal kommune, Forsyningsnemnda finner en blant annet rundskriv, korrespondanse, søknader og rasjoneringskort knyttet til oljekrisen i 1973/1974. KUBEN oppbevarer også arkiv etter forsyningsnemndene til andre kommuner i gamle Aust-Agder fylke. På KUBEN finner en også flere rederiarkiver etter rederier som ble hardt rammet av oljekrisen. Arkivene er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0906-1230, Arendal kommune, Forsyningsnemnda E01
Glåmdalen 23.01.1974
Møre-Nytt 01.02.1974
https://snl.no/oljekrisen_1973-1974 besøkt 03.11.2023
https://snl.no/Yom_Kippur-krigen besøkt 03.11.2023
https://snl.no/OAPEC besøkt 03.11.2023
https://snl.no/OPEC besøkt 03.11.2023

Kommentarfelt