Seilmakeren fra Kolbjørnsvik

Etter magre år for norsk skipsfart på begynnelsen av 1800-tallet, fikk sjøfartsnæringen medvind på slutten av 1820-tallet. Oppgang i internasjonal handel og skipsfart gav nasjonale ringvirkninger. Veksten var sterkest i Arendal- og Grimstadområdet, med økt eksport av trelast. Trelasteksporten gjorde også tydelige utslag i de maritime støttenæringene som skipsbygging, handel og håndverk. En av de maritime håndverksgruppene som fikk mer å gjøre var seilmakerne. En av disse var Knud Pedersen (1786-1854). Pedersen var opprinnelig fra Tromøy, men hadde slått seg ned i Kolbjørnsvik på Hisøy utenfor Arendal der han drev sitt eget seilmakerverksted. Ifølge Pedersens regnskaper var det først på midten av 1830-årene at ordrene strømmet inn. Den viktigste kunden var brødrene Anders og Hans Dedekam som drev et av Arendals største handelshus. Et av skipene han utførte arbeider på var Nidelven. I juli 1838 fikk seilmaker Pedersen i oppdrag fra brødrene Dedekam å sy en ny fokk, samt reparere flere av skipets seil. I november samme år var Nidelven igjen tilbake hos seilmakeren i Kolbjørnsvik med nye seiloppdrag. Regnskapsboken viser at det ikke bare Nidelven som fikk nye seil i denne perioden. Også Dedekams skip Neptunus, Freden, Europa, Søeridderen, Aurora Erstatningen og Patentia fikk utført seilarbeid i perioden 1836 til 1848. Årsaken til at brødrene Dedekam valgte Pedersen som seilmaker hang sannsynligvis sammen med at de på midten av 1830-tallet overtok en skipskran i Kolbjørnsvik hvor de utførte reparasjoner på sine egne skip. (Arkivref: PA-1060, Samling av forretningsarkiv. A-Å Fa L0266).

Brødrene Anders Sørensen Dedekam (1771-1843) og Hans Dedekam (1772-1848) var sønner av trelasthandler og kjøpmann Søren Dedekam og Margarethe Falk Hansdatter. Både Anders og Hans fulgte i farens fotspor og startet med trelasthandel på slutten av 1790-årene. De tjente godt på eksport til Nederland både gjennom handel med hollandske skippere og fart på egne skuter. På begynnelsen av 1800-tallet ble tømmereksporten konsentrert på de britiske øyer. I perioden 1823 til 1842 stod brødrene Dedekam for over halvparten av det totale trelastuttak fra Arendalsvassdraget. Og Arendal var i 1840 den femte største norske byen når det kom til trelasteksport. Brødrene Dedekams egen flåte økte i takt med utførselen av tømmer. Fra 1814 til 1830 gikk flåten deres fra 9 til 17 skip. Et av de største skipene var Nidelven på 101 kommerselester som ble anskaffet allerede i 1806. Senere utvidet de forretningsgrunnlaget til å gjelde skipsfart, havarikommisjon, skipsbygging, hypotekforretning samt oppkjøp av eiendom.

Regnskapsboken merket «Hovedbog» etter seilmaker Knud Pedersen befinner seg på KUBEN i Arendal. Den gir et unikt innblikk i hvilke arbeider som ble utført på de ulike skutene, samt hvilke kunder som Pedersen hadde. Regnskapsboken ble i 2018 en del av Norges dokumentarv. Protokollen er en del av Samling av forretningsarkiv. Samlingen er basert på gaver fra enkeltpersoner og omfatter arkivmateriale fra ulike næringsvirksomheter hovedsakelig fra Arendal. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal. På KUBEN oppbevares også flere gjenstander knyttet til seilmakeryrket. På gjenstand.no kan du få se og lære mer om noen av dem.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt