Arendals Meieri og nybygget på Strømsbusletta

I 1950 vedtok Arendals Meieri på sitt årsmøte å gå videre med planene for et nytt meieribygg på Strømsbusletta i Arendal. Nye krav til hygiene med blant annet salg av melk på flaske førte til behov for modernisering. De gamle lokalene i sentrum var blitt for små og i tillegg var de i svært dårlig forfatning. Fuktproblemer og et ustabilt elektrisk anlegg førte til store årlige ekstrautgifter. På grunn av den vanskelige driftssituasjonen ble Arendals Meieri lovet høy prioritet når det gjaldt byggetillatelse. Tomt ble innkjøpt og i 1951 var arkitekt og bygningskonsulenter i full gang med tegninger og beregninger. Det nye bygget lot imidlertid vente på seg. Etter andre verdenskrig (1940-1945) var det mangel på byggematerialer og staten regulerte byggetakten gjennom å gi årlige byggekvoter. Den nye meieribygningen i Arendal var blitt anbefalt byggekvote i 1952, men på grunn av innskrenkninger ble bygget skjøvet over til 1953. I 1953 begynte arbeidet med å gjøre klar tomten, men selve byggestarten kom heller ikke i gang dette året. Departementet holdt tilbake byggetillatelsen med henvising til at bygg på Sørlandet fortrinnsvis skulle oppføres vinterstid, og da vinteren kom, var det av den snørike sorten. Arbeidet ble satt i gang, men på grunn av store snøfall ble det en lang stans på byggeplassen. Ved årsskiftet 1954/1955 var det kun råbygget som stod ferdig. Utover i 1955 oppstod ytterligere forsinkelser da deler av byggearbeidene ikke holdt ønsket kvalitet og måtte gjøres om igjen. Først 6. mars 1956 kunne Arendals Meieri ta i bruk det nye bygget. Til tross for flere forsinkelser var 1956 på en måte et passende år for et nybygg. Arendals Meieri fylte nemlig dette året 50 år. (Arkivref: PA-2851, Arendals Meieri Y01 L0001).

Arendals Meieri ble stiftet 25. april 1906. Selskapets første styre bestod av gårdbrukerne Gunnor Fløistad fra Austre Moland, Jørgen Austbo og Gjerulf Rise fra Øyestad, Oluf Olsen Lofstad fra Tromøy og Guttorm Fløistad fra Stokken. Meieriet ble anlagt på hjørnet av Østregate og Torvgaten i Arendal og 4. desember 1907 ble Arendals Meieri formelt innviet. Amtmann, magistrat og formannskap var invitert til innvielsesfesten og sammen med de øvrige gjestene fikk de naturlig nok smake på meieriets melk og smør. Avisen Tiden var også til stede og syntes det nye meieriet var både «tidsmæssigt og vakkert». Avisen ønsket også at virksomheten skulle bli til nytte «saavel for jordbrugerne som for byfolket». I 1956, da Arendals Meieri flyttet inn i nye lokaler på Strømsbusletta, mottok meieriet melk fra rundt 1 200 produsenter og selve meieriet sysselsatte rundt 50 personer. Selv om det nye bygget var moderne, ble det i de etterfølgende årene stadig behov for å rasjonalisere driften. På 1950- og 1960-tallet ble det gjort forsøk på å samordne driften med andre meierier i fylket, men både Lillesand Meieri og Grimstad Meieri satset i stedet på å modernisere egen drift. Først i 1975 ble Arendals Meieri utvidet ved sammenslåing. Dette året slo meieriet i Arendal seg sammen med meieriene på Holt og i Risør og ble til Sørlandsmeieriet A/L. I 1987 ble også Grimstad Meieri innlemmet i Sørlandsmeieriet A/L. I samme periode inngikk meieriene i Agder og Telemark i et enda større selskap kalt A/L Meieriet Sør. I 1992 ble navnet TINE tatt i bruk som varemerke for meierisamvirket, og meieriene i Agder og Telemark kom etter hvert til å gå under navnet Tine Meierier Sør. Til tross for stadige rasjonaliseringer gikk det mot slutten for meieriet i Arendal. På 1990-tallet stupte melkesalget og 8. april 1999 vedtok styret i Tine Meierier Sør å legge ned Arendalsbedriften på Strømsbusletta.

Utkastene til nytt meieribygg på Strømsbusletta fra 1951 er tegnet av Ingeniør E. Syrdalen og er en del av et arkiv etter Arendals Meieri. Arkivet oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til tegninger inneholder arkivet også årsmeldinger, korrespondanse og regnskap. Arkivet strekker seg fra 1910 og frem til 1992. Arkivet er registrert på arkivportalen.no. KUBEN oppbevarer også arkivene etter Grimstad Meieri som var det første meieriet i Agder og Telemark. Begge arkivene er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Dannevig, Birger: Arendals Meieri 1906 – 1956 – 1976. Kragerø
Agderposten 20.01.2019
Norsk Kundgjørelsestidende 02.08.1906
Tiden 07.12.1907

 

 

Kommentarfelt