Arendals offentlige sjømannsskole

På begynnelsen av 1900-tallet ble det stilt strengere krav til opplæring av sjøoffiserer. Endringene av lovverket førte til oppstart av flere offentlige sjømannsskoler. En av dem var Arendals offentlige sjømannsskole.

1. januar 1907 trådte «Lov om adgang til at føre fartøi og blive styrmand samt om navigationseksamener» i kraft. Loven innebar strengere krav til opplæring av sjøoffiserer og ikke minst til skolene som skulle gi opplæringen. Fartstiden ble utvidet og styrmannseksamen ble obligatorisk. Kun skoler godkjent av kongen kunne avholde eksamen og både lærere og læremidler måtte godkjennes av departementet.

De såkalte eksamensberettigede skolene hadde også rapporteringsplikt og måtte hvert år sende inn dokumentasjon knyttet til både undervisning og eksamensavvikling. Kravene førte til at flere av de gamle private navigasjonsskolene fikk problemer og det ble etablert en rekke nye offentlige sjømannsskoler.

Arendals offentlige sjømannsskole ble etablert 1. april 1908. Marineløytnant H. Strømsø Hansen ble ansatt som bestyrer, mens H. A. Henrichsen, som i årene før hadde drevet privat navigasjonsskole, ble ansatt som 2. lærer. I 1912 flyttet skolen inn i de gamle lokalene til Barbu skole, like ved jernbanesporet ved Barbubukt. Skolen hadde tilhold her helt frem til 1957 da de flyttet inn i den nye sjømannsskolen på Fløyheia.

Klassebildene og elevoversiktene er del av arkivet etter Arendal offentlige sjømannsskole og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til foto og elevarkiv, inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, journaler, sakarkiv, personalarkiv, regnskap og tegninger. På arkivportalen.no kan du får en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0900-550s, Arendals offentlige sjømannsskole NRa og Ub
Taraldsen, Kristen: Arendals sjømandsforening 1849-1999.
Norges Handels og Sjøfartstidende 02.02.1923

https://no.wikipedia.org/wiki/Strømsbu_videregående_skole besøkt 24.02.2021

 

Kommentarfelt