Da den sinnssyke kongen innsatte Johan Ernst Gunnerus Krog som sogneprest i Arendal

14. februar 1794 ble Johan Ernst Gunnerus Krog innsatt som sogneprest i Arendal. Innsettelsen ble formalisert gjennom et brev fra selveste kong Christian 7. av Danmark-Norge. For Krog markerte innsettelsen en stor overgang. I årene før hadde han nemlig vært prest for løsgjengere, prostituerte og noen av landets verste forbrytere.

Krog ble født i Værdalen 28. mai 1765 og var sønn av sogneprest Peder Offesen Krog og Anna Dons. Etter å ha gått på Trondhjems katerdralskole, gikk turen videre til København i 1783. På 1700-tallet måtte nordmenn til universitetet i København for å studere. I København studerte Krog teologi og i 1787 ble han innsatt som kateket ved Trinitatis kirke i den dansk-norske hovedstaden. Som kateket skulle Krog drive med undervisning, noe han skulle få bruk for da han i 1789 ble prest i det såkalte Børnehuset i bydelen Christianshavn.

Johan Ernst Gunnerus Krog. AAM.B.0051
Johan Ernst Gunnerus Krog. AAM.B.0051

Prest for tyver og prostituerte

Børnehuset i København var en oppdragelses- og resosialiseringsanstalt underlagt fattigvesenet. Hit ble blant annet løsgjengere, tyver og prostituerte plassert. I anstalten foregikk det også tvangsarbeid.

Året 1790 endret anstalten navn til Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset og ble en mer ren straffeanstalt. I det såkalte Rasphuset satt forbryterne som hadde utført de groveste forbrytelsene. Her ble de satt til å raspe fargetre til pulver. De øvrige innsatte i anstalten drev med spinning og veving.

I Christianshavn utførte Krog sin prestegjerning for de nederste i samfunnet. Ifølge biskop Nicolaj Edinger Balle på Sjælland utførte Krog sin prestegjerning på en eksemplarisk måte.

24. mai 1793 gav biskopen Krog følgende attest: «Hr. Krog er en meget værdig og brav præst, som forstaar sit embede med største troskab og megen held – han prædiker Guds rene ord i et lærerigt og opvækkende foredrag til megen opbyggelse – hans vandel er exemplarisk og en evangelisk lærer i alle maader anstændig». Året etter skulle imidlertid Krog få en annen stilling. Stillingen ble gitt av kong Christian 7. av Danmark-Norge.

Embetsmann i et eneveldig kongerike

I 1660 ble eneveldet innført i Danmark-Norge. Ordningen innebar i prinsippet at all makt ble gitt til den dansk-norske kongen i København.

For kirken førte dette til at kirkestyret ble sentralisert i rikshovedstaden. I tillegg mistet menighetene retten til å velge sine prester. Prestene skulle fra da av innsettes av kongen, og i 1794 var det kong Christian 7. som regjerte.

En sinnssyk konge

Christian 7. ble født i 1749 og ble konge i 1766. Da var han kun 17 år gammel. Hans regjeringstid skulle bli preget av regjeringskupp og skandaler.

I 1768 ble Johann Friedrich Struensee livlege for den unge kongen. Struensee øvet stor innflytelse over den dansk-norske kongen. En kort periode fungerte han i praksis som Danmark-Norges regjeringssjef. I tillegg innledet han et forhold til kongens ektefelle, dronning Caroline Mathilde.

Caroline Mathildes reiseapotek oppbevart på KUBEN. AAM.04905
Caroline Mathildes reiseapotek oppbevart på KUBEN. AAM.04905

I 1772 ble Struensee styrtet og dronningen landsforvist. For Christian 7. fortsatte imidlertid problemene. Allerede som ung viste han tegn til schizofreni. Sykdommen kom til å plage ham resten av livet.

Fra 1784 var det kongens sønn, Fredrik, som i praksis fungerte som regent. Til tross for utfordringene fortsatte det dansk-norske kongehuset sine administrative gjøremål. I 1794 var en av oppgavene å få tilsatt en ny sogneprest i Arendal.

Til Arendal med kongens velsignelse

I Arendal hadde dansken Hans Christian Thestrup (1732-1812) vært sogneprest siden 1782. I desember 1793 ble Thestrup forflyttet til Holt og ble prost i Nedenes. Dermed trengte Arendal ny sogneprest.

Valget falt på Krog og 14. februar 1794 ble han utnevnt til sogneprest for Arendal. I et kongelig brev ble innstillingen formalisert.

Kongelig innsettelsesbrev 14.02.1794 s. 1

«Vi Christian den Syvende, af Guds Naade Konge til Danmark og Norge, de Wenders og Gothers, Hertug udi Slesvig Holsten, Stormarn, Dytmersken og Oldenborg, gi orn alle viterligt: at Vi allernaadigst have beskikket og forordnet, saa og hermed beskikke og forordne Hr Johan Ernst Gunnerius Krogh hidindtil Præst ved Tugt- og Forbedrings Huuset i Vor Kongelige Residentz Stad Kiøbenhavn, som har de udi Indføds Reken fastsats Egenskaber, til at være Herefter Sognepræst i Vor Kiøbstad Arendal udi Christiansands Stift i Vor Rige Norge … ».

En stor prestefamilie

Som sogneprest flyttet Krog inn i presteboligen på Tyholmen. Det samme gjorde hans kone Anna Cathrine Kock (1774-1812). Kock var datter av en dansk sjøkaptein. Året etter ankomsten til Arendal fikk de sitt første barn. Det skulle imidlertid bli et av mange.

Presteboligen på Tyholmen i 1871 (bygget til høyre). Foto: Hans Petter Nielsen
Presteboligen på Tyholmen i 1871 (bygget til høyre). Foto: Hans Petter Nielsen

Frem mot 1812 fikk paret i alt 16 barn. De to siste var tvillinger. For moren skulle deres fødsel ende i tragedie. 17. august 1812 døde prestefrue Krog i barsel.

Krog giftet seg snart påny. Den nye ektefellen var urmakerdatteren Anna Cathrine Pless (1774-1840). Sammen fikk de fire barn. Det siste ble født 10. juli 1822. Han ble døpt Johan Ernst Gunnerus Krog og skulle føre sin fars navn videre.

I lang og tro tjeneste

Krog forble sogneprest i Arendal frem til sin død i 1837. Da hadde han holdt sitt embete i 43 år. Ved begravelsen holdt presten J.T. Meldal tale ved båren.

I talen ble Krog beskrevet som en embetsmann som bestyrte sitt embete med iver og varme. Krog var også en prest som ville bli husket av sin menighet med aktelse, takknemlighet og hengivenhet. Men ikke alle hadde kun positive ting å si om Arendals mangeårige sogneprest.

«en ubegavet Prædicant»

I 1848 skrev juristen og poeten Conrad Nicolai Schwach (1893-1860) ned sine erindringer. Schwach hadde bodd i Arendal fra 1821 til 1830. I sine erindringer var det flere i Schwach sin omgangskrets som fikk gjennomgå. En av dem var sognepresten Krog.

I følge Schwach nøt Krog stor anseelse til tross for sine måtelige prekener. I Schwachs erindringer ble Krog omtalt som «en ubegavet Prædicant» som var «yderst svag i Pennen». Schwach bemerket også at Krog hadde en tendens til å legge ekstra kraft i konsonanten R. Dette gjorde seg spesielt merkbart når Krog holdt messe og sang: «Herrrren værrre med Ederrrr!»

Schwach sine erindringer, som i 2016 ble innlemmet i Norges dokumentarv, oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. Det samme gjør det kongelige innsettelsesbrevet for sognepresten Krog.

Kongebrevet på KUBEN

Kong Christian 7. innsettelsesbrev av Krog som sogneprest ble funnet ved en tilfeldighet. Arne Homme ved Arendal Kirkelige Fellesråd var høsten 2022 på jakt etter opplysninger etter noen legater i arkivet til Trefoldighetskirken. I en legatsprotokoll fant han flere løse dokumenter deriblant kongebrevet fra 1794. I dag oppbevares brevet i et av arkivmagasinene på KUBEN. Brevet er registrert som et eget arkiv kalt PA-3068 – Krogh, Johan Ernst Gunnerus.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-3068, Krogh, Johan Ernst Gunnerus
Arendals Kommunes Portrætsamling
Dons, Karl: Den dansk-norske Slægt Dons. 1902
Finne-Grønn, S.H: Arendals geistlighed. 1897
Foss, Frithjof: Arendals Byes Historie
Jansen, Einar: Arendal fra fortid til nutid
Stubhaug, Arild, Erindringer af mit Liv indtil Ankomsten til Throndhjem : nedskrevne i Aaret 1848
Agderposten 29.11.2022
https://denstoredanske.lex.dk/Børnehuset besøkt 01.12.2022
https://denstoredanske.lex.dk/Tugt-,_Rasp-_og_Forbedringshuset besøkt 01.12.2022
https://snl.no/Christian_7. besøkt 02.12.2022
https://snl.no/Kristendommens_historie_i_Norge besøkt 01.12.2022

Kommentarfelt