Doktor Møllers siste vilje

Eidsvollsmann og doktor Alexander Christian Møller (1762-1847) var en kjent skikkelse i Arendal og han ble ansett som en menneskevenn. Han etterlot seg imidlertid ingen livsarvinger og i sitt testamente, datert 29.11.1847, ønsket han å hjelpe de som trengte det mest. I testamentet ble hans bestyrer Enkemadame Walzell tilgodesett med renter frem til sin død. Men etter hennes bortgang skulle 4000 speciedaler med påløpende renter skjenkes til opprettelsen ogvedlikeholdelse av et Barneasyl i Barbu. Her kunne barn som tilhørte fattige familier ”indsættes om Dagen imedes Forældrene gaae paa Arbeide, til Eftersyn og Paapasning,  samt dersom Omstændighederne maatte tillade det, tillige til Underviisning i Skolekundskabe og Haandgjerningsarbeide.” (Arkivreferanse: DA-1350, Legatstyret for Alexander Møllers barneasyl, Y, L0001)

Møllers Asyl barnehage ble stiftet i 1884 og ligger i Iuellsklev i Arendal. Da den ble etablert var det en av en landets første.  Barnehagen er i dag en kommunal barnehage med to avdelinger. I 1914 ble det reist en bauta til minne om doktor Alexander Møller utenfor barnehagen.

Møllers testament befinner seg på KUBEN i Arendal. Det er en del av arkivet etter Legatstyret for Alexander Møllers barneasyl. I tillegg finnes det et arkiv fra Møllers Asyl som omhandler den første perioden til barnehagen. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder.

Kommentarfelt