Doktor Møllers siste vilje

Eidsvollsmann og doktor Alexander Christian Møller (1762-1847) var en kjent skikkelse i Arendal og han ble ansett som en menneskevenn. Han etterlot seg imidlertid ingen livsarvinger og i sitt testamente, datert 29.11.1847, ønsket han å hjelpe de som trengte det mest. I testamentet ble hans bestyrer Enkemadame Walzell tilgodesett med renter frem til sin død. Men etter hennes bortgang skulle 4000 speciedaler med påløpende renter skjenkes til opprettelsen ogvedlikeholdelse av et Barneasyl i Barbu. Her kunne barn som tilhørte fattige familier ”indsættes om Dagen imedes Forældrene gaae paa Arbeide, til Eftersyn og Paapasning,  samt dersom Omstændighederne maatte tillade det, tillige til Underviisning i Skolekundskabe og Haandgjerningsarbeide.” (Arkivreferanse: DA-1350, Legatstyret for Alexander Møllers barneasyl, Y, L0001)

Møllers Asyl barnehage ble stiftet i 1884 og ligger i Iuellsklev i Arendal. Da den ble etablert var det en av en landets første.  Barnehagen er i dag en kommunal barnehage med to avdelinger. I 1914 ble det reist en bauta til minne om doktor Alexander Møller utenfor barnehagen.

Møllers testament befinner seg på KUBEN i Arendal. Det er en del av arkivet etter Legatstyret for Alexander Møllers barneasyl. I tillegg finnes det et arkiv fra Møllers Asyl som omhandler den første perioden til barnehagen. På arkivportalen.no kan en få en mer detaljert oversikt over hva arkivene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt