Julebesøk på Nes i 1820

«… saa var jeg næste Morgen parat, og havde paa holkede og farligt Føre en halsbrækkende men eventyrlig Reise gjennem Laurdal … til Nes …” Slik starter Andreas Faye sin beretning om sitt julebesøk hos familien Aall på Nes i 1820. Faye var venn med brødrene Nicolay og Jørgen All som var sønner til jernverkseier og stortingsmann Jacob Aall. Den unge Faye kom til et staselig hjem, og det gjorde åpenbart inntrykk. “Værelsene vare dækket med smukk Gulvtepperie; Lysekroner tænte; en Række af Værelser aabne; thi nylig vare et Par Franskmænd komne i Besøg; men hvad især tiltrak sig min Opmærksomhed og Beundring var, at Værelsenes Vegge nesten vare bedækkede med Malerier og Kobbere blandt hvilke Rafaels Madonna, som hang i det første Værelse, hvor jeg kom, især tiltrak sig min Opmærksomhed …” Selv om tenåringen Faye nok gjerne ønsket seg mer selskapeligheter, ble han godt underholdt under besøket. “Omendskjønt jeg ikke har været i Selskab, ikke har dandset, ikke spilt Kort, ikke faaet et Kys og ikke leget en Panteleg, har jeg dog fornøiet mig meget godt … undertiden legede vi Juleleger som bytte Sæde, Blindebuk o.s.v., men ikke Pantelege, som Damerne ei kunde lide. Om Aftenen læste Hr. Aall høit af en eller anden underholdende Bog.” Julebesøket hos familien Aall på Nes skapte tydeligvis gode minner hos Faye. «Her tilbragte jeg den behageligste Jul som jeg havde oplevet siden jeg mistede min kjere Moder.» (Arkivref: PA-1936b, Faye, Andreas F. L0002 0002).

Andreas Faye(1802-1869) var sønn av skipsfører Christopher Faye(1772–1825) og Maren Mathea Borgen(1780–1817). Faye vokste opp i Drammen og fikk privatundervisning av presten Christian Holst og sogneprest Wettergreen i Borre. I 1817 begynte han på den nyopprettede Drammen lærde skole, og i 1823 startet han opp studier i teologi ved universitetet i Christiania. I 1828 var han ferdig uteksaminert, men fremfor å ta arbeid som prest, dro han til Arendal og ble lærer ved Arendal borgerskole. I 1832 var han også med på å stifte Arendal skoles offentlige bibliotek og museum. Året 1833 forlot han skolen i Arendal og begynte som sogneprest i Holt. Faye forlot imidlertid ikke læreryrket for godt. I 1839 ble han forstander og førstelærer ved det nyopprettede Christiansands Stiftsseminarium som inntil 1877 ble avholdt på Holt og som dannet grunnlag for Kristiansand lærerskole. Faye ble også medlem av formannskapet i Holt og satt også på Stortinget, men han er kanskje mest kjent for sin innsamling av folkeminner og sine bøker. I 1831 utgav han “Norges Historie til Brug ved Ungdommens Underviisning”. En skolebok som regnes som den første historieboken til bruk i skolen. Og året etter utgav han Norske sagn.

Fayes erindringer fra julebesøket på Nes er del av et større arkiv etter Andreas Faye og oppbevares på KUBEN i Arendal. I tillegg til dagbøker og andre minnebøker knyttet til Fayes liv og virke, inneholder arkivet også almanakker, prekener, artikler og korrespondanse, samt diverse dokumenter fra Fayes forferde og familie. Arkivet dekker perioden fra 1772 og frem til 1860. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
PA-1936b, Faye, Andreas 1. L0002 0001: II 1, Brudstykker af Andreas Fayes Levnet; Barndoms Minder

Kommentarfelt