Kanalbyen Arendal

Der Arendal by ligger, var det opprinnelig syv holmer og skjær. Da Arendal utover på 1700- og 1800-tallet vokste, ble holmene bundet sammen og vannet rundt knyttet sammen av kanaler. Arendal ble et ”Nordens Venedig”. Dette kartet viser Arendal by slik den fremstod rundt 1868. (Arkivref: PA-2541, Kartsamlingene, T03 Gamle Arendalskart). På 1900-tallet førte behovet for bl.a. bilveier og parkeringsplasser til at kanalene og Kittelsbukt ble fylt igjen, og i dag er det få spor etter kanalbyen Arendal.

Kartet ble i sin tid tegnet av Schaaning for Stadsingeniøren i Arendal. Stadsingeniøren var forløperen til dagens kommunale tekniske etat. I 1845 ble den første alminnelige bygningsloven gjort gjeldende for alle kjøpsteder og ladesteder som ikke hadde egen bygningslov. Loven påla opprettelse av brann-, bygnings-, og reguleringskommisjoner. Kommisjonene hadde ansvar for bl.a. planlegging og regulering av byens gater og plasser. Arbeidet ble ofte ledet av en by- eller stadsingeniør, som også fungerte som sekretær for kommisjonene.

Kartet er i dag en del av kartsamlingene på KUBEN i Arendal. De fleste kartene etter Stadsingeniøren i Arendal befinner seg i arkivserien med gamle Arendalskart, og stammer fra en avlevering Stadsingeniøren i Arendal fortok i 1979. Arkivserien består både av matrikkelkart, topografiske kart, reguleringskart og tegninger som både dekker hele og deler av byen i ulike målestokker. Kartene dekker hovedsakelig tidsrommet fra rundt 1840 til 1974. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva kartsamlingene inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Kommentarfelt