Kroki af Brosted ved Mollestad tegnet av ingeniør L. Grung i 1869

Mollestadbrua – Bærekraft for Næringsveienes Opkomst

Våren 1868 mottok «Nedenæs og Robygdelagets Amt» (Aust-Agder fylke) et brev fra Govert Madsen Mollestad, gårdbruker på Vestre Mollestad i Birkenes. Brevet var signert av ytterligere 32 personer, deriblant ordfører A. Jørgensen og lensmann O. Fidjeland, og i brevet ble det uttrykt et ønske om å få bygget en bro over Topdalselv ved Mollestad (Tovdalselva).

Bakgrunnen for ønsket var hovedsakelig et behov for tømmertransport. Skogbruk var en viktig næring for skogeiere i Mollestad og bygdene omkring. Etterspørsel etter tømmer ved kysten var stor og innlandet var fullt av skog, men transportmuligheten var mer begrenset.

Tømmeret kunne fløtes på elva ned til Kristiansand, men det ble da så forringet at skogeierne gikk med tap. Mer lønnsomt var det å frakte tømmeret ned landeveien til Lillesand, men ferja som gikk over elva var lite egnet for tømmertransport. En bro ville gjøre kryssingen enklere og ifølge gårdbruker Mollestad bli en «Bærekraft for Næringsveienes Opkomst».

At forespørsel om bru kom nettopp nå, var ikke tilfeldig. I 1868 var det nemlig to veiprosjekter i gang ved Mollestad. Hovedveien mellom Lillesand og Kristiansand gikk over Birkeland og fulgte østsiden av elva, mens det på vestsiden var arbeid med en bygdevei fra Mollestadmoen til Vassbotn ved Oggevann. Når veiingeniørene først var i området, var det jo en mulighet for at de også kunne se på mulighetene for en bro over Tovdalselva.

Både de lokale og sentrale myndighetene så også muligheten, og allerede året etter forelå de første skissene av en bro tegnet av ingeniør Søren Lorentz Grung. Videre hadde veiinspektør Rittmester Lund laget en utredning som tilsa at prosjektet kunne gjennomføres. Tegninger og utredning ble sendt videre til veidirektør Bergh som skulle avgjøre saken.

Brua lot imidlertid vente på seg. Spørsmål om broa var godt nok konstruert og uenigheter om kostnader og finansiering stoppet prosjektet. I 1870-årene begynte en også å planlegge en jernbane, Lillesand – Flaksvandbanen, som kunne transportere tømmer fra innlandet og ned til kysten.

Først i 1911 startet byggingen av en bro over Tovdalselva og i 1912 åpnet Mollestadbrua for trafikk. I artikkelen «Bro bare på tegnebrettet» skrevet av Kjell Knudsen kan du lese mer om den planlagte broa over Tovdalselva. Med økt biltrafikk begynte en på begynnelsen av 1960-tallet å planlegge en ny bro over Tovdalselva. Den nye Mollestadbrua ble anlagt litt lenger nord i elva og stod ferdig i 1979.

I senere tid er den gamle Mollestadbrua mest kjent som tilholdssted for GBfestivalen som i en årrekke har samlet folk til konserter og annen underholdning ved elvekanten. Mollestad er også kjent for Mollestadeika – Norges nest største tre. De historiske planene for broa befinner seg i dag på KUBEN i Arendal og er en del av arkivet etter Birkenes kommune. Planene er samlet i en egen protokoll som ligger under tekniske saker. I tillegg til tegninger og brev, inneholder protokollen også kostnadskalkyler og oversikt over materialbehov. Arkivet er registrert på arkivportalen.no og tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv: KA0928-PK, Birkenes kommune 14. L0007
Knudsen, Kjell: Bro bare på tegnebrettet, Agderposten 24.03.1999
Agderposten 19.09.1978

http://www.gbfestivalen.no/om-oss/

Kommentarfelt