Valgbok for valgstyret i Valle kommune 1963 s. 121 utsnitt

Skandalevalget i Valle i 1963

1. juni 1963 møttes valgstyret i Valle kommune til møte. Formålet var å forberede det kommende kommunevalget. I møtet gjorde de et vedtak som skulle få uante konsekvenser. Kommunevalget i Valle skulle nemlig sette sinnene i kok blant flere velgere. I pressen kom valget også til å bli betegnet som et skandalevalg.

I 1963 bestod valgstyret av Olaf Lund, Dreng Brokka, Knut Brokke, Aanund O. Aamlid, Dreng Bjørgum og Hallvard Flaten. Sammen skulle de forberede valget i en helt ny kommune. Året før hadde nemlig Hylestad kommune og Valle kommune slått seg sammen. Det var imidlertid også andre endringer på gang i Valle. Endringer som kunne innvirke på det kommende kommunevalget.

Stor anleggsvirksomhet

Etter andre verdenskrig (1940 – 1945) ble det i Norge satt i gang flere store vannkraftprosjekter. Et av dem var i Brokke i Valle.

I Brokke skulle Norges nest største vannkraftverk bygges. For et dalføre i krise, med lite industri og stor arbeidsløshet, var dette svært kjærkomment.

Loftet på gården Sandnes i Valle 1965. Foto. Svein Jacobsen og Thor Thomassen
Loftet på gården Sandnes i Valle 1965. Foto. Svein Jacobsen og Thor Thomassen

Byggingen krevde mange folk. I 1963 skal Brokkeanlegget ha sysselsatt rundt 700 mann. Samme år var det registrert 1 840 innbyggere i kommunen. En stor andel av de stemmeberettigede i kommunen var dermed anleggsarbeidere. Mange av dem skulle likevel ikke få anledning til å stemme ved det kommende kommunevalget.

Et vedtak med konsekvenser

På møtet 1. juni 1963 vedtok valgstyret i Valle å avvike fra § 17 i Lov om kommunevalg. Loven stilte krav om at stemmelokalet skulle være åpent i minimum 5 timer. Loven sa imidlertid også at tiden for stemmegivningen burde være lenger og gi velgerne romslig med tid til å stemme.

I sitt vedtak bestemte valgstyret i Valle å sette en minimumstid for stemmegivning. Stemmingen på valgdagen skulle kun skje mellom klokken 08:00 og 13:00. Begrunnelsen var som følger: «etter samrøystes vedtak i valgstyret, då ingen finn grunn for å ha røystegjeving ettermiddag.»

Valgbok for valgstyret i Valle kommune 1963 s. 121

Vedtaket førte til at mange av dem som arbeidet på dagtid ble avskåret fra å stemme. Ifølge avisen Sørlandet skal valgstyret også ha vist liten vilje til å la folk forhåndsstemme. I tillegg skal stemmetidene ha vært dårlig kunngjort.

Kun tre oppslag om valgordningen skal ha blitt hengt opp før valgdagen. Et på postkontoret, et på herredshuset og et på lensmannskontoret. Reaksjonene lot ikke vente på seg.

En skandale

23. september 1963 ble det avholdt kommunevalg. Tre dager senere kunne en i avisen Sørlandet lese om valget i Valle.

«En skandale vil vi kalle den ting at valgstyret i Valle i Setesdal stenger valglokalene klokka 13 i en bygd hvor det f.t. arbeider 7-800 mann på Brokkeanlegget og hvor arbeiderne på formiddagsskiftet således blir avskåret fra å kunne stemme uten å skofte arbeidet.»

Avisen hadde vært i kontakt med flere valldøler som kunne fortelle at mange av innbyggerne i den lille kommunen var svært forarget for å ha blitt fratatt sin stemmerett. I Valle var det også forholdsvis få som hadde fått brukt stemmeretten sin.

Laber valgdeltagelse

I flere av kommunene i Aust-Agder hadde det vært stor interesse rundt kommunevalget i 1963. Nærmere alle stemmeberettigede avgav sin stemme i Herefoss. I Valle var situasjonen en helt annen.

Blant kommunene i Aust-Agder var Valle en av dem med lavest valgdeltagelse. Til tross for lav valgdeltagelse bød ikke valgresultatet på noen store overraskelser.

Ingen store endringer

I Valle ble Arbeiderpartiet en valgvinner. Likevel var det fortsatt Senterpartiet som var størst. Av de 834 opptelte stemmesedlene gikk 375 til Senterpartiet, 268 til Arbeiderpartiet, 116 til partiet Frie veljarar og 75 til Kristelig Folkeparti.

Valgbok for valgstyret i Valle kommune 1963 s. 129

Den kritiserte valgordningen i Valle fikk ingen konsekvenser for gyldigheten av valget. Valgstyret hadde vært i sin fulle rett når det bestemte den korte stemmegivningstiden. Likevel ønsket avisen Sørlandet at både Fylkesmann og den politiske ledelse på fylkesnivå grep tak i saken med tanke på senere valg.

Når det gjaldt stemmegivningstid, hjalp ikke det særlig mye. Både ved Stortingsvalget i 1965 og kommunevalget i 1967 vedtok valgstyret i Valle å holde valglokalet åpent i kun fem timer. Ved begge valgene måtte innbyggerne på valgdagen stemme mellom klokken 08:00 og 13:00. Det hadde de for øvrig også gjort i valgene før 1963.

I 1969 vedtok valgstyret å utvide stemmegivningstiden til 14:00. Tre å senere ble tidsfristen igjen satt til 13:00. I 1979 ble stemmegivningstiden i Valle satt til 16:00, men fortsatt var det ingen valldøler som kunne avgi sin stemme etter klokken 18:00.

Avtrykk etter valgstyret i Valle

Vedtaket fra valgstyret i Valle 1. juni 1963 er gjort i valgstyrets valgbok. Valgboken strekker seg fra 1945 til 1979 og gir et innblikk i både valgforberedelser og valgresultat i Valle. Valgboken er en del av kommunearkivet til Valle kommune kalt KA0940-PK, Valle kommune, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0940-PK, Valle kommune 02 L0002 (2.2)
Agderposten 24.09.1963
Nationen 29.05.1963
Tiden 25.04.1962
Sørlandet 24.09.1963, 26.09.1963 og 27.09.1963
Lov om kommunevalg av 10. juli 1925
https://www.ssb.no/statbank/table/06913/tableViewLayout1/ besøkt 07.09.2023

Kommentarfelt