Torvstrøfabrikken på Tveide

I 1895 ble Myhre Torvstrøfabrik på Tveide i Birkenes kommune etablert av brødrene Per og Tobias Knudsen fra Lillesand. Produksjonen startet året etter. På Tveide ble det produsert torvstrø til bruk i fjøs, stall samt påfyll i utedoer. Torvstrø sugde til seg fuktighet og bidro til å fjerne avføringslukt. En viktig kunde var renovasjonsverkene i byene, blant annet Kristiania renovasjonsverk. Torvstrø inngikk som en komponent i pudrett, et system der doavfall ble omgjort til gjødsel for matproduksjon. På Tveide ble torva spadd ut for hånd og lagt til tørk i stabler på myra før den ble fraktet til fabrikken på skinnegående vogner. Vognene måtte skyves med håndmakt. I produksjonsbygningen ble torva revet opp maskinelt og presset sammen i torvballer som så ble kjørt med hest og kjerre til Tveide stasjon. Herfra ble de sendt med den nye jernbanen til Lillesand og så videre med skip til kunder rundt omkring i landet. Tilsvarende virksomheter fantes også andre steder i Norge og i 1905 ønsket Det Norske Myrselskap i Kristiania å lage statistikk over den norske torvstrøproduksjonen. Fabrikken på Tveide mottok derfor et skjema med spørsmål knyttet til driften foregående år. Myrselskapet ønsket svar bl.a. vedrørende arbeidsstyrke, arbeidsdager og produksjonen. I svarene fra Myhre Torvstrøfabrikk går det frem at været og tørkeforholdene i 1904 hadde vært gode, med kun 34 regndager. Oppstikkingen av torv hadde pågått fra mai til november, med en arbeidsstokk som i løpet av året hadde variert fra 5-6 til 16 personer. Gjennomsnittslønna lå på 2,50 kr dagen. I produksjonen ble det brukt rivemaskiner, elevator og to ballpresser. Fabrikken ble drevet av en lokomobil, noe som kan sammenlignes med en liten dampmaskin. (Arkivref: PA-2095, O. & P. Knudsen, F F05 L0001 0002).

Etableringen av Myhre Torvstrøfabrik hang sammen med et ønske om å spre risiko. På slutten av 1800-tallet var internasjonal skipsfart inne i en bølgedal og norske skipsredere så etter muligheter for å spre kapitalen. På Agder valgte flere redere å satse på landbasert næring i tillegg til skipsfart, hovedsakelig i form av skog- og trebasert industri. Skipsreder Per Knudsen (1835-1908) fra Lillesand, som eide rederiet O & P Knudsen, var en av dem. Han sikret seg skog og store torvmyrer på Tveide og med åpningen av Lillesand-Flaksvandbanen i 1896 lå alt til rette for produksjon av torvstrø. Tobias Knudsen stod for produksjonen og sendte ballene med torvstrø med den nye jernbanen. I Lillesand tok broren, Per Knudsen, imot bestillinger og ordnet med salg og videre forsendelse. Det var store mengder torvstrø som ble produsert på Tveide i løpet av de 60 årene som fabrikken var i drift. I løpet av et år kunne fabrikken produsere opptil 6000 torvballer. Fabrikkens siste eier Emil Mo la ned produksjonen i 1957. Etterspørselen etter torvstrø hadde gått ned etter at det hadde blitt mer vanlig med vannklosett. I 1990 ble Myhre Torvstrøfabrik en del av Birkenes Bygdemuseum. I sommersesongen er fabrikken et levende museum som viser prosessen fra torv i myra til ferdig torvstrøball. Hovedattraksjonen er lokomobilen fra 1907. Torvstrøfabrikken på Tveide er i dag et unikt industriminne og eneste i sitt slag som er bevart i Norge.

Arkivet etter Myhre torvstrøfabrik befinner seg ved KUBEN i Arendal. Arkivet er en del av arkivet etter bedriften O & P Knudsen. Arkivet omfatter perioden 1895-1937 og inneholder kopibøker, korrespondanse, telegram, kvitteringer, regnskap og jernbaneanliggender. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Yngve Schulstad Kristensen arkivar,
Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kommentarfelt