Statsminster Trygve Bratteli ankommer Simonstad 26.10.1971

Da et av Norges største og mest moderne sagbruk ble åpnet i Åmli

Den 26. oktober 1971 var en stor merkedag i Åmli. Rundt 2 500 mennesker var samlet og 4 000 wienerbrød var bestilt. Selveste statsminister Trygve Bratteli var ventet til bygda, og anledningen var åpning av Nidarå Trelast.

På slutten av 1960-tallet var det krisestemning blant skogeierne i den østlige delen av Agder. Tømmerfløtingen ned til kysten var i ferd med å stoppe opp og sagbrukskapasiteten var blitt for liten. Tømmer som burde blitt til planker og bord, såkalt skurtømmer, måtte i stedet selges til treforedlingsindustrien til redusert pris.

I sin styreprotokoll fra 31. juli 1967 uttrykte styret i Nidarå Tømmersalslag sin bekymring. «Styret ser med uro på utviklingen og frykter avsetningsproblemer i framtida for skurtømmer. Saken drøftes med administrasjonen i Norges Skogeierforbund snarest mulig med sikte på å få en totalanalyse av sagbruksindustrien og avsetningssituasjonen for skurtømmer i vårt distrikt». Analysen ble foretatt og løsningen skulle bli et nytt, stort og moderne fellessagbruk i landsdelen.

I et møte 10. desember 1969 vedtok representantskapet i Nidarå Tømmersalslag å starte arbeidet med å få anlagt et sentralsagbruk i distriktet. Første oppgave var å skaffe nok kapital til anlegget, og i samme møte ble det vedtatt å forsøke å få inn 2 millioner koner i såkalt industrilån fra salgslagets medlemmer. Den såkalte «industrilånaksjonen» ble en suksess. I løpet av fire uker på høsten i 1970, klarte tillitsmennene i de forskjellige distriktene å hanke inn hele 2,6 millioner kroner.

En annen viktig oppgave var å finne en egnet tomt for anlegget. Flere av bygdene i fylket slet med svak økonomisk utvikling, men det var til slutt Simonstad i Åmli som trakk vinnerloddet. Simonstad hadde jernbanetilknytning, som var viktig i forhold til transporten, og på Jordøya var det nok av plass for et stor anlegg. I tillegg hadde Åmli kommune nylig blitt tildelt status som utbyggingsområde. Dette innebar at kommunen kunne få statlig støtte for å etablere nye virksomheter.

Den 18. november 1970 startet byggearbeidet og et snaut år etter var det nye anlegget klar til drift. Det var et imponerende anlegg. Det var forventet at sagbruket kunne ta imot 6 000 tømmerbil-lass årlig, og anlegget ville sysselsette 50 personer. Tømmersorteringen var automatisert, og sagbruket var et av landets mest moderne.

26. oktober 1971 var det tid for den offisielle åpningen. På togstasjonen i Åmli ventet bygdefolket og det innleide skolemusikkorpset fra Birkenlund skole i Arendal. Presis klokken 10:45 rullet ekstratoget fra Kristiansand inn på stasjonen. Toget var for anledningen merket med «Nidarå-ekspressen» og om bord var statsminister Trygve Bratteli med følge.

Åpningen ble en folkefest. Rundt 2 500 mennesker var møtt opp for å overvære begivenheten. På menyen stod lapskaus, wienerbrød, kaffe, mineralvann og ikke minst taler. Styreformann i Nidarå, Torjus Vierli, startet talerekken som bestod av blant annet styreformann i Norges Skogeierforbund Jan Jensen, Åmlis ordfører Gunnar Skogby, fungerende fylkesmann Kristian Gundersen og ikke minst statsminister Trygve Bratteli.

Mange fremmøtte ved åpningen av Nidarå Trelast 26.10.1971

I sin tale berømmet statsministeren pågangsmotet bak sagbruket, men han trakk også frem Aust-Agders utfordringer og den betydning han håpet det nye sagbruket ville få for regionen. «Fylket ligger relativt lavt i gjennomsnittlig inntekt, særlig da en del av bygdene, blant annet Åmli, så stedet trenger et vitalt og vekstkraftig økonomisk fundament for å utvikle seg i framtida».

Statsminster Trygve Bratteli åpner Nidarå Trelast 26.10.1971

I 1985 ble Nidarå Trelast kjøpt opp av Bergene Holm A/S og i 2013 ble et nytt og moderne anlegg åpnet i Åmli. Åpningen ble ikke en like stor folkefest som i 1971, men rundt 170 inviterte gjester kunne 17. oktober 2013 se fylkesmann Øystein Djupedal foreta den offisielle åpningen.

Bildene fra åpningen av Nidarå Trelast i 1971 er en del av arkivet etter Nidarå Tømmersalslag, DA-1081, Nidarå Tømmersalslag, og oppbevares i dag på KUBEN i Arendal. I tillegg til foto, inneholder arkivet blant annet møtebøker, sakarkiv, regnskap, jubileumsskrift og avisutklipp. Arkivet strekker seg fra stiftelsen i 1930 og frem til 1999. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv DA-1081, Nidarå Tømmersalslag 01 U01 L0009 0020, L0010 0010
Nidarå Trelast 1971 – 1971. Utgitt av Nidarå Tømmersalslag. Arendal 1981
Agderposten 05.02.1970, 25.10.1971, 27.10.1971, 18.10.2013
https://no.wikipedia.org/wiki/Bergene_Holm

Kommentarfelt