Peter Dahls testamente

«Og ændelig giver jeg til en frieskoles Oprættelse i Grømstad». Slik begynner punkt 22. i Peter Dahls testamente datert 28. september 1787. 18 000 riksdaler testamenterte Peter Dahl til opprettelse av en skole i sin tidligere hjemby. Testamentet beskrev også hva pengene skulle gå til.

1 500 riksdaler skulle gå til selve skolebygningen, som ifølge testamentet skulle oppføres i tre. 200 riksdaler skulle gå til stoler, bord, skap og skranker, mens 600 riksdaler skulle gå til blant annet skolebøker, instrumenter og «Mechaniske Machiner». Skolen måtte også ha en klokke, og til det formålet ble det testamentert 200 riksdaler. Hele 15 000 riksdaler skulle settes på et fond som skulle sikre driften.

Testamentet beskrev også hvordan skolen skulle etableres og drives. «Til Skolen antages en duelig habil og retskaffen Mand til Skoleholder … Skolen formeenes at kan underholde med Kost og Pleje og som følgelig deri skal indtages, 6 à 8 Disipler; som maatte være af de meest fattige og uformuende Folks Børn. Og des uden 6 à 8 Børn som koste og pleje sig selv».

Ingen barn under 8 år fikk lov til å begynne og ingen fikk lov til å gå på skolen i mer enn seks år. Skolegangen var for øvrig ferdig når elevene kunne «ernære sig selv og blive nyttige for Staten». Snaut ti år senere var skolen en realitet. 1. februar 1796 åpnet Dahlske skole med store festligheter.

Peter Dahl fikk naturlignok ikke sett skolen som sprang ut av hans testament og bar hans navn. 31. mars 1789 døde han i sin daværende hjemby København.

Peter Dahl ble født på gården Vestre Eskedal på Hesnes ved Grimstad den 24. september 1747. Faren var gårdbruker og skipsbyggmester Anders Madsen Eskedal (1714 – 1787) og moren var Anne Christoffersdatter Røed.

Peter Dahl dro tidlig til sjøs og allerede i 1770 ble han skipper på fregatten «Friheden» som seilte mellom København og Vestindia. Som kaptein hadde Dahl mulighet til å ha med egne varer for salg, og fra 1772 drev han også som kjøpmann.

Virksomheten gav god fortjenesten. I 1775 var Dahl blitt en rik mann og han kjøpte gården Svanelye, også kalt Røde Gaard, på øya Amager ved København. Samme år mønstret han på fregatten «Minerva» som ble utrustet for fart til Ostindia.

I 1775 skrev Dahl også sitt første testamente. Turer til India var risikable. Sjøreisen var lang og full av farer, og i land truet tropiske sykdommer. En tur til India kunne imidlertid også bli svært innbringene. Sommeren 1777 kom «Minerva» tilbake til København. Salget av de ostindiske varene innbrakte nesten 242 000 riksdaler, rundt fem ganger verdien av varene som skuta hadde med seg fra Danmark til India.

Året etter var Dahl klar for en ny rundtur til Ostindia. Denne gangen med fregatten «Christiansted», og denne gangen med Dahl også som reder. I 1778 gikk Dahl i kompaniskap med vinhandler og reder Henrich Bolte, en avtale ofte omtalt som «Det particulaire Compagnie».

Under den andre reisen til Ostindia med «Christiansted», ble Dahl værende i India. Med base i Frederiksnagore dro Dahl på flere reiser i Øst-India. Formålet var å etablere direkte handelskontakt med indiske mellommenn og agenter fremfor å måtte handle gjennom Det britiske ostindiske kompani og private britiske kjøpmenn. Dette skulle bli Dahls siste tur til India.

Ved hjemkomsten til København i 1783 forlot Dahl sjømannslivet og konsentrerte seg kun om å være reder og handelsmann. Reiselysten forsvant imidlertid ikke, og Dahl kom de neste årene til å ta flere turer i Europa.

I 1788 kjøpte han en herskaplig bygård i Gothers Gade i København. Her ønsket Dahl å tilbringe resten av sitt liv. Året etter døde han i sitt nye hjem, kun 42 år gammel.

På KUBEN i Arendal oppbevares en samtidig avskrift av Peter Dahls testamente fra 28. september 1787. Testamentet er en del av arkivet etter Dahlske videregående skole. I tillegg til enkeltstående dokumenter knyttet til skolens historie, inneholder arkivet også møtebøker, kopibøker, journaler, sakarkiv, elevarkiv, personalarkiv, regnskap og foto. Arkivet strekker seg fra skolens oppstart til 2006. På arkivportalen.no kan du få en mer detaljert oversikt over hva arkivet inneholder. Arkivet er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv KA0900b-550a, Dahlske videregående skole, Administrasjonen Y02 L0001
Berg, Bjarne og Kjelstrup, Fritz: Dahlske skole gjennom to hundre år. 1796-1996. 1995
Eliassen, Finn-Einar: Peter Dahl Et globalt liv i opplysningstiden, Oslo 2019

 

 

Kommentarfelt