Sminkedebatt i Arendals første avis i 1769

Kjære doktor. Hvorfor er det slik at kvinner som sminker seg oppfattes som flørtere, mens menn som steller seg sees på som skikkelige? Er det galt av meg som kvinne å sminke meg for å ta meg bedre ut? Året er 1769 og det kjøres sminkedebatt i Arendals første avis.

De første avisene i Norge dukket opp i løpet av 1700-tallet. Den første var «Den Ridende Mercurius» som ble utgitt i Bergen allerede i 1720. Avisen fikk et kort liv. Allerede etter et års drift ble den stanset etter anklager om plagiat. Først på 1760-tallet slo flere norske aviser rot.

Christiania var først ute med den såkalte Norske Intelligenz-Seddeler som ble gitt ut i 1763. To år senere fulgte Bergen opp med «Efterretninger fra Adresse-Contoiret» i Bergen. I 1767 fikk også Trondheim sin egen avis og året etter var turen kommet til Kristiansand.

29. april 1768 fikk Hans Dreyer, som var tollbetjent og visitør i Kristiansand, kongelig godkjenning til å starte en avis for Christiansands Stift. Avisens liv i Kristiansand ble imidlertid kortvarig. Dreyer ble nemlig forflyttet til Arendal og avisen fulgte med. Avisen ble der navngitt «Kongelige Privilegerede Adrese Contoirs Efterretninger Udi Christiansands Stift i Arendals Bye» og første utgave kom ut 23. oktober 1769.

Kongelige Privilegerede Adrese Contoirs 1770

I denne utgaven uttrykte Dreyer avisens formål. Avisen skulle være til både nytte og fornøyelse. Den skulle naturligvis romme alminnelige nyheter, men Dreyer hadde også ambisjoner om å tilby noe mer. Leseren skulle aldri «blive bebyrdet med u-interesserede Materier, men snarere af den slags, naar Rummet tillader det, der icke ere almindelige … ». Om Dreyer mente en diskusjon rundt kvinners sminke var en alminnelig eller ualminnelig nyhet vites ikke. Sminkedebatten fikk uansett plass i avisens førsteutgave under tittelen «Een Mademoiselles Brev til Den brave Doctor».

«Er det icke mueligt hr Doctor at De kand stille min Mama til freds? hun har for 3 Dage siden opdaget og komet efter at ieg lidet sminckee mit ansigt og farver mit haar, hun siger at ieg giør det af for fengelighed, for at blive smuckere end ieg virkckelig er men ieg har allerede giort hende det Temmelig begribelig at der udi bestaar just ingen forbrydelse at see smuckere ud end mand er».

Moren mente også at sminken ville forderve datterens hud og gjøre den heslig og usunn. Men var det riktig? Kvinnen søkte doktorens råd. «Da de er een læge og Doctor saa holder ieg det icke for urimelig at betroe dem mine Medicinske affairer».

Kvinnen syntes også det var urimelig at kvinner som sminket seg ble oppfattet som flørtende, mens menn som pyntet seg hadde mer edle motiv. « … naar ieg smincker mig for at lade mig see ofentlig som smuck og vel skabt saa er min hensigt lige den same som een skickelig *Mand eller Præst har der skal tale offenlig, naar hand vasker sit ansigt med Sæbe teger een vel pudset og pudret Paryk paa og giver sig ald muelig Tæckelighed».

Kongelige Privilegerede Adrese Contoirs nr 1 14.10.1769

Om kvinnen fortsatte å sminke seg og om den «brave» doktor fikk beroliget hennes mor, er uvisst. Det som er visst, er at Dreyer fortsatte å gi ut sin avis i Arendal. Avisen kom ut i 1769 og 1770, men deretter er det uklart hvor den ble av. Rundt 1772 flyttet Dreyer til Danmark, og trolig var det også da avisen opphørte.

På KUBEN oppbevares flere eksemplarer av avisen «Kongelige Privilegerede Adrese Contoirs Efterretninger Udi Christiansands Stift i Arendals Bye». Avisene dekker årene 1769 og 1770 og utgjør et eget arkiv kalt PA-2824 – Arendals Adrese Contoirs Efterretninger. I Kjell-Olav Masdalens artikkel «Den første avis i Arendal: Et meldingsblad for «Seelsomheder» og nyheter «der icke ere almindelige» kan du få flere innblikk i avisens innhold. Arkivet er registrert på arkiportalen.no og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

Skrevet av Gaute Christian Molaug arkivar og formidler, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN

Kilder:
Arkiv PA-2824 – Arendals Adrese Contoirs Efterretninger
Kaastrup, Sølvi: Litt avishistorie. Agderposten 25. februar 1989
Masdalen, Kjell-Olav: Den første avis i Arendal. Agderposten 30. juli 1983
https://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/arkiv/1424461 besøkt 24.03.2021

Kommentarfelt